Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 april 2020
gepubliceerd op 09 april 2020

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020030506
pub.
09/04/2020
prom.
07/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/07/2020030506/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040774 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht sluiten houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikelen XVIII.1 en XVIII.2, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek XVIII "Maatregelen voor crisis beheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 27/03/2014 pub. 11/05/2015 numac 2015000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van Boek XVIII "Maatregelen voor crisis beheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040774 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht sluiten houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040774 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht sluiten de verkoop van sommige persoonlijke beschermingsmiddelen door de groothandel beperkt;

Overwegende dat sommige ondernemingen deze beschermingsmiddelen moeten gebruiken om andere redenen dan de bescherming van hun werknemers waartoe zij verplicht zijn op basis van de Codex over het welzijn op het werk;

Overwegende dat de beperkingen die werden ingevoerd, ertoe leiden dat sommige ondernemingen, onder meer in de voedingsnijverheid, zich niet meer of onvoldoende kunnen bevoorraden in persoonlijke beschermingsmiddelen, terwijl ze deze om wettelijke of reglementaire redenen moeten gebruiken bij de fabricage of de verwerking van producten of bij het voeren van hun gewoonlijke activiteiten;

Overwegende dat het risico op tekorten aan biociden verdwenen is;

Overwegende dat de voormelde beperkingen dringend moeten worden opgeheven, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040774 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht sluiten houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht wordt als volgt gewijzigd : 1° in het eerste lid worden de bepalingen onder 3° en 7° opgeheven; 2° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "De fabrikanten en groothandelaars mogen de producten bedoeld in het eerste lid verkopen aan ondernemingen die deze producten door of krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen, andere dan deze met betrekking tot de bescherming van hun werknemers, nodig hebben bij de fabricage, verwerking, bewaring of opslag van hun goederen of bij het uitoefenen van hun activiteiten.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 april 2020.

N. MUYLLE

^