Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 juni 2007
gepubliceerd op 29 juni 2007

Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de klokpuzzel « fou d'bois » met als referte 2952 en met 3120372952008 als EAN-code

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011323
pub.
29/06/2007
prom.
06/06/2007
ELI
eli/besluit/2007/06/06/2007011323/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2007. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de klokpuzzel « fou d'bois » met als referte 2952 en met 3120372952008 als EAN-code


De Minister van Consumentenzaken, Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, inzonderheid op de artikelen 2 en 4, gewijzigd bij de wetten van 4 april 2001 en 18 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 2002 betreffende de veiligheid van speelgoed;

Overwegende dat het product non-conformiteiten vertoont ten opzichte van de volgende essentiële veiligheidseisen : aanwezigheid van kleine onderdelen en ontstaan van barsten bij de schokproef; wat een verstikkingsgevaar veroorzaakt voor kinderen jonger dan 36 maanden;

Overwegende dat het laboratorium dat de testen heeft uitgevoerd, het speelgoed beschouwt voor kinderen ouder dan 36 maand;

Overwegende dat overeenkomstig het rapport van het Europese Comité voor Normalisatie (CEN) « classificatie van speelgoed - richtlijnen », het speelgoed voor kinderen jonger dan 36 maanden is bestemd;

Overwegende dat daaruit blijkt dat de klokpuzzel « fou d'bois » wordt beschouwd als een gevaarlijk product dat een ernstig risico inhoudt;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, C.P. International, de producent van dit product, bij aangetekend schrijven in kennis gesteld werd van de non-conformiteiten van zijn product op 23 januari 2007;

Overwegende dat deze brief als raadpleging geldt in de zin van artikel 4, § 2, van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten;

Overwegende dat de producent op die brief niet voldoende gereageerd heeft, Besluit :

Artikel 1.Het op de markt brengen van de klokpuzzel « fou d'bois » met als referte 2952 en met 3120372952008 als EAN-code wordt verboden.

Art. 2.Het in artikel 1 vermelde product moet worden uit de handel genomen.

Art. 3.De producent moet de gebruiker aangepast en doeltreffend waarschuwen en voorzien in de terugname van de producten met het oog op de wijziging of de gehele terugbetaling dan wel de ruil ervan.

Brussel, 6 juni 2007.

F. VAN DEN BOSSCHE

^