Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 juni 2007
gepubliceerd op 15 juni 2007

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1964 betreffende de toekenning van een vergoeding wegens verblijf- en omreiskosten aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003316
pub.
15/06/2007
prom.
06/06/2007
ELI
eli/besluit/2007/06/06/2007003316/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1964 betreffende de toekenning van een vergoeding wegens verblijf- en omreiskosten aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 22 november 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1964 betreffende de toekenning van een vergoeding wegens verblijf- en omreiskosten aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 1967 en de ministeriële besluiten van 19 juli 1967, 25 oktober 1974, 4 juni 1980, 22 oktober 1998, 22 december 2000, 27 september 2001 en 7 september 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 januari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 25 januari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 maart 2007;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 18 april 2007 van het Sectorcomité II-Financiën;

Gelet op het advies nr. 42.587/2 van de Raad van State, gegeven op 23 april 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 10 juni 1964 betreffende de toekenning van een vergoeding wegens verblijf- en omreiskosten aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, vervangen bij het ministerieel besluit van 22 oktober 1998 en gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 december 2000, 27 september 2001 en 7 september 2004, wordt na de bepaling « - van de cel fiscaliteit van de buitenlandse investeringen » de volgende bepaling toegevoegd : « - van de fiscale bemiddelingsdienst »; 2° in § 2, vervangen bij het ministerieel besluit van 7 september 2004, wordt de bepaling opgenomen sub a) vervangen door de volgende bepaling : « a) voor de personeelsleden en de leden van het college van de dienst « voorafgaande beslissingen in fiscale zaken », voor de fiscaal bemiddelaars en de personeelsleden van de fiscale bemiddelingsdienst en voor de personeelsleden tewerkgesteld bij de cel « fiscaliteit van de buitenlandse investeringen » : 1.812,63 EUR ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV).

Brussel, 6 juni 2007.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Begroting, Mevr. Fr. VAN DEN BOSSCHE

^