Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 09/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003284 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009501 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van een artikel 391sexies in het Strafwetboek en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de strafbaarstelling en het uitbreiden van de middelen tot nietigverklaring van het gedwongen huwelijk type wet prom. 03/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009516 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 03/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009515 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 03/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009514 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 03/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009517 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007009559 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 17 mei 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens(...) Bij koninklijk besluit van 17 mei 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...) type wet prom. 09/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009562 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde het bewijs van de staat van de personen te vergemakkelijken bij gebreke aan een akte van de burgerlijke stand type wet prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007009574 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007022973 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 17 april 2007 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis, van de wet betreffende de verplichte verzekerin Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 35bis, § 1, van de nomenclatuur (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007000575 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 5 juni 2007 zijn de hierna vermelde Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heren : DAEMS Hendrik, Lid van de Kamer van Volksve DEWAEL Patrick, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken DUCARME Daniel, Lid van (...) type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007002095 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007003307 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 9 april 2007, wordt de heer Serrien, Eric, Financieel inspecteur bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen, op zijn aanvraag, overplaatst, in de hoedanigheid van attaché in de v(...) type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003286 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke bepalingen betreffende opdrachten van de CBFA type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007007136 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Toelating tot de proeftijd Bij koninklijk besluit nr. 6497 van 14 maart 2007 wordt Mevr. Florence Hanin op 1 januari 2007 met de graad van burgerlijk leraar aan de hogere secondaire technische school bij de K type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007007138 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van kandidaat-**** in de **** **** koninklijk besluit ****. 6487 van 12 maart 2007 : Landmacht De adjudant vlieger kandidaat-**** ****. ****, wordt op 1 maart 2007 aangesteld in De aangestelde adjudanten kandidaat-**** van wie de namen volgen, worden op 1 maar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007007137 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 6498 van 14 maart 2007, wordt het Kruis van Ridder in de Orde van **** ****, postuum, verleend aan eerste korporaal-chef ****. Bergen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007007139 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** Bij koninklijk besluit ****. 6490 van 12 maart 2007 wordt kapitein-commandant ****. **** ontslagen van ****. Bij koninklijk besluit ****. 6491 van 12 maart 2007 wordt kapitein-commandant ****. **** ontslagen van ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007007140 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 6493 van 12 maart 2007 wordt het Kruis van Ridder in de ****, postuum, verleend aan adjudant-majoor ****. ****. Bij koninklijk besluit ****. 6494 va type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007007143 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Bevordering van lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 6508 van 24 maart 2007, worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad in het reservekader op datum volgend op Landmacht. In het kader van de beroepsofficieren : Tot de graad van kapitein, in het korps va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007007146 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van kandidaten-beroepsofficieren Bij koninklijk besluit **** 6502 van 24 maart 2007 : Luchtmacht. De leerling van de 45**** promotie industriële ingenieurs van de **** Militaire **** ****. ****, wordt op 26 **** **** dienst. De leerling van de 85**** promotie kandidaat-geneesheren ****. ****, wordt op 26 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007007144 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit ****. 6506 van 24 maart 2007, wordt kapitein-ter-zee van de diensten **** ****. ****, op 30 maart 2007 aangesteld tot de graad van flottielje admiraal, om het **** **** koninklijk besluit ****. 6507 van 24 maart 2007, wordt kolonel **** ****. ****, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007007145 bron ministerie van landsverdediging **** Pensioneringen van beroeps- en **** **** koninklijk besluit **** 6503 van 24 maart 2007 : De hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 oktober 2007 in toepassing der samengeordende wetten op **** ****. Korps van de infanterie. De kolonel **** ****. ****. De kapiteins-****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007007147 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6513 van 28 maart 2007, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. 10/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007014203 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 10/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd voor het dekken van allerlei uitgaven die voortvloeien uit het Belgische Lidmaatschap in de Veiligheidsraad van de VN in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 11/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022841 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de grensbedragen van de toegelaten beroepsinkomsten voor de begunstigden van een overlevingspensioen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022890 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, tiende lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid en § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022891 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan militairen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022897 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022955 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022962 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 12, § 1, a), en 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022963 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007002122 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2006 houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003229 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2013 » type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003314 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de fiscaal bemiddelaars type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003316 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1964 betreffende de toekenning van een vergoeding wegens verblijf- en omreiskosten aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003315 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de selectieprocedure voor de ambtenaren van de fiscale bemiddelingsdienst type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003328 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks type ministerieel besluit prom. 28/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007007122 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007009594 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 11 juni 2007 : - is aan de heer Vandendriessche, S., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is opdracht gegeven om tijdelij(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007011321 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 6 juni 2007, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. An - wordt benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten : de heer Alain Bo(...) type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022956 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 166.004 van 18 december 2006 heeft de Raad van State het ministerieel besluit van 3 mei 2006 dat de hoofdcommissaris van politie André Desenfants, aanstelt in de betrekking van bestuurlijke dire

decreet

type decreet prom. 07/12/2006 pub. 15/06/2007 numac 2007033032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007035901 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201914 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Tournailles" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201915 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Lombitch" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201916 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Rivage" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201917 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Devant le Terme", te Paliseul type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201918 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Spinets" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201919 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Domaine de Nysdam" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201920 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding en ruilverkaveling van 25 erkende natuurreservaten en oprichting van het erkende natuurreservaat "Vallée de la Haute Sûre" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201921 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Brouhire d'Emaël" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201922 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Vivi des Bois" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201923 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Housta" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201924 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Thier à la Tombe" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201925 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Terrils La Courte", te Binche type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201928 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Marais de Prouvy et Rawez", te Chiny en te Tintigny type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201926 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "La Crête", te Hamoir type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201927 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het geleide domaniaal reservaat "Colébi", te Dinant type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201930 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Marie-Mouchon" te Ciney type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201931 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat van "Prés Fayet" te Vresse-sur-Semois type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201929 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Namorimont" te Ciney type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201932 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "L'Ardoisière des Pauvres", te Oignies type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201934 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Pré de Happe Tortia", te Houyet type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201933 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Vallée de la Gueule" type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201965 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot opstelling van een afvalcatalogus type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201964 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een toelage voor de kennis van de landstalen aan de ambtenaren en contractuele personeelsleden van de gewestelijke openbare diensten type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201967 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet tot wijziging van de artikelen L3341-1 tot L3341-13 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende sommige investeringen van openbaar nut

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003329 bron federale overheidsdienst financien Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van Titel VII, Hoofdstuk VII van de programmawet van 27 april 2007 houdende invoering van de milieuheffing

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen Bij besluit van 23 maart 2007 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan EL.WE NV, gevestigd Bij besluit van 23 maart 2007 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming(...) type erkenning prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007014202 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007202011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés-psychologen psychometrie (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG07016) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007202010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technici "zoölogische verzameling" (niveau C) voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, POD Wetenschapsbeleid (AFG07005) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aang(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007000507 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken **** ****.****.7, 8°, **** **** van **** gebeurtenissen die een afwijking noodzaken Bezoek van buitenlandse staatshoofden en/of regeringsleiders. **** en **** **** **** feestdag. Verkiezingen. Opening van de koninklijke serres te Laken. **** ****(...)

document

type document prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007003333 bron federale overheidsdienst financien Aanvulling op de incompetitiestelling in de klasse A3 van betrekkingen waaraan de titel van directeur bij een fiscaal bestuur is verbonden in de buitendiensten van de Administratie van de directe belastingen van de FOD Financië(...) De hiernavolgende betrekkingen van directeur bij een fiscaal bestuur die eventueel vacant zouden w(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007009595 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2007, bladzijde 27120, regel 45, Nederlandse tekst, lezen : « adjunct-secretaris bij dit parket » i.p.v. « adjunct-griffier bij deze rechtbank ». type erratum prom. 29/03/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007031249 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. - Erratum

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007201982 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige webarchitecten (niveau A) voor het Nationaal Geografisch Instituut (ANG06034). - Uitslagen Geslaagde kandidaat voor toelating tot de stage : Peter Verheyen, 1980 Zemst. (...)

document

type document prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007201997 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW07801) attachés functie : burgerlijk ingenieur, optie openbare werken en bouwkunde (m/v) (niveau 1) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewe(...) Na deze selectie wordt een lijst opgesteld die vier jaar geldig blijft. Als u geslaagd bent voor(...) type document prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007202001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW07805) gegradueerden. - functie : agronomie (m/v) (niveau 2+) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest Na deze selectie wordt een lijs(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van benoeming o(...) type document prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007202000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW07804) attachés. - functie : informatici (m/v) (niveau 1) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest Na deze selectie wordt een lijst di(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van benoeming o(...) type document prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007201999 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW07803) attachés functie : industrieel ingenieur, optie openbare werken en bouwkunde (m/v) (niveau 1) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gew(...) Na deze selectie wordt een lijst die vier jaar geldig blijft. Als u geslaagd bent voor deze sele(...) type document prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007201998 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW07802) attachés functie : industrieel ingenieur, optie elektriciteit, mechanica, fysica, metaalbewerking, elektromechanica, elektronica en telecommunicatie (m/v) (niveau 1) voor d(...) Na deze selectie wordt een lijst die vier jaar geldig blijft. Als u geslaagd bent voor deze sele(...) type document prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007202003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW07807) assistenten functie : agronomie (m/v) (niveau 2) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest Na deze selectie wordt een lijst met (...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van benoeming o(...) type document prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007202004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW07808) assistenten functie : elektrische, mechanische, elektromechanische, elektronische controle en controle inzake telecommunicatie (m/v) (niveau 2) voor de Ministeries en enkel(...) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden opgesteld die minstens vier jaar geldig blijft. (...) type document prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007202005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW07809) assistenten. - functie : controle openbare werken, bouwwerken en cartografie (m/v) (niveau 2) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gew(...) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden opgesteld die minstens vier jaar geldig blijft. (...) type document prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007202002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW07806) gegradueerden. - functie : bouwkunde (m/v) (niveau 2+) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest Na deze selectie wordt een lijst(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van benoeming o(...) type document prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007202006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW07810) assistenten. - functie : elektrische, mechanische, elektromechanische, elektronische tekening en tekening openbare werken, bouw en cartografie (m/v) (niveau 2) voor de Mini(...) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden opgesteld die minstens vier jaar geldig blijft. (...) type document prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007202012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs wegenbouw (niveau A) voor het Agentschap Infrastructuur afdeling Wegenbouwkunde Evere (Brussel) Vlaamse overheid (ANV07038) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden (...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007007134 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6501 van 20 maart 2007, worden kapiteins-commandanten van het vliegwezen E. Descendre, J. Luyckx type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007007135 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk museum van het Leger en de krijgsgeschiedenis Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 6495 van 14 maart 2007, wordt de heer Etienne Reunis, licentiaat in geschiedenis, op 1 januari 2006 in de rang A van Bij koninklijk besluit nr. 6496 van 14 maart 2007, wordt Mevr. Natasha Peeters, doctor in Kunst(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007007142 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 6509 van 24 maart 2007, worden benoemd in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel bij de Koninklijke Militaire School : Op Op 2 januari 2007, kapitein ingenieur van het militair materieel S. ****. Op 8 januari 2007, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007022828 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 mei 2007, wordt de heer Mahieu, Vincent, met ingang van 1 februari 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Ov Aan belanghebbende wordt de vakrichting « Algemeen Beheer » toegewezen met ingang van 1 februari 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007022829 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 mei 2007, wordt de heer Verhaeghe, Christophe, met ingang van 1 februari 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Feder Aan belanghebbende wordt de vakrichting « Menselijke en Dierlijke Gezondheid » toegewezen met ingan(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007022953 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2007, blz. 25875, in de Franse tekst betreffende het konink(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007009593 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Nijvel : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD Justitie De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007009592 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2007, bladzijde 25480, regel 37, bijvoegen aan de tekst : « vanaf 01.09.2007 ». type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Verviers-Eupen, ter vervanging van de heer Fernand Geronooz De bet De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007018100 bron studiebeurzen Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Limburg De Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Limburg brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de volgende beurzen te begeven zijn met ingang van 1 oktober 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 15/06/2007 numac 2007031230 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Beheerscontract afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussels, 22 december 2006. De Minister(...) Mevr. E. HUYTEBROECK De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de BMWG, P. DEBRY De Vice-(...)
^