Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 juni 2007
gepubliceerd op 18 juni 2007

Ministerieel besluit tot bepaling van de verslagmodellen in toepassing van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel en tot wijziging van de reglementering betreffende de overgang naar het hogere niveau

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2007002128
pub.
18/06/2007
prom.
06/06/2007
ELI
eli/besluit/2007/06/06/2007002128/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2007. - Ministerieel besluit tot bepaling van de verslagmodellen in toepassing van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel en tot wijziging van de reglementering betreffende de overgang naar het hogere niveau


Artikel 1.In toepassing van artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel en tot wijziging van de reglementering betreffende de overgang naar het hogere niveau, worden, bij het opnemen van een nieuwe functie in het hogere niveau, de doelstellingen die het personeelslid aan het einde van de aanpassingsperiode moet bereiken, schriftelijk vastgelegd in een functiegespreksverslag, overeenkomstig het model dat is opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

Art. 2.In toepassing van artikel 3, vierde lid van hetzelfde besluit, wordt, gedurende de aanpassingsperiode, elk functioneringsgesprek afgesloten met een opvolgingsverslag, overeenkomstig het model dat is opgenomen in bijlage 2 van dit besluit.

Art. 3.In toepassing van artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit, wordt, in de loop van de laatste maand van de aanpassingsperiode, het evaluatiegesprek van de aanpassingsperiode vastgelegd in een verslag, overeenkomstig het model dat is opgenomen in bijlage 3 van dit besluit.

Brussel, 6 juni 2007.

De Minister van Ambtenarenzaken, C. DUPONT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^