Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 21/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022870 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007054502 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, ****-**** ****, **** **** **** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007002085 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2003 tot vaststelling van de lijst van huurovereenkomsten betreffende de administratieve en logistieke gebouwen en hun terreinen afgesloten door de Regie der Gebouwen en die aan de gemeenten of meergemeentepolitiezones worden overgedragen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007002086 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003225 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de primaire marktpraktijken type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003294 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007009599 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juni 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2007, is aan de heer Erniquin, Th., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van referendaris bij het Hof van Cassatie. Hij is hem v Bij koninklijke besluiten van 7 juni 2007 : - is de heer Delannay, A., substituut-procureur (...) type koninklijk besluit prom. 10/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bevordering van het gecombineerd spoorgoederenvervoer. - Subsidie voor de intermodale transporteenheden die op het Belgisch grondgebied van het spoorwegverkeer gebruik maken Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 september 20 De aanvraag moet worden gestuurd naar volgend adres : FOD Mobiliteit en Vervoer Directoraat-g(...) type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een aanvulling op de kinderbijslag voor bepaalde éénoudergezinnen in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022755 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvulling op de kinderbijslag ten gunste van de werkloze die een zelfstandige activiteit begint type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022784 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022834 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de artsen die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1999 betreffende de bewijskracht van de door de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen opgeslagen, verwerkte, weergegeven of meegedeelde gegevens type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022979 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007002128 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot bepaling van de verslagmodellen in toepassing van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel en tot wijziging van de reglementering betreffende de overgang naar het hogere niveau type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007009572 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Opheffing Bij ministerieel besluit van 5 maart 2007 wordt het ministerieel besluit van 4 september 2006 betreffende de aanduiding van Mevr. Deutsch, Marie-Julie, tot effectieve advocaat bij de probatiecommiss type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007009601 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 11 juni 2007 is het verzoek tot associatie van de heer Dumoulin, Th., notaris ter standplaats Châtelet, en van Mevr. Bellotto, S., kandidaat-notaris, om de associatie « Thierry Dumoulin Mevr. Bellotto, S., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Châtelet. Het bero(...) type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 39 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007011230 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de Bouw type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022783 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022904 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2004 betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 20/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007201902 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 20/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007201901 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten

decreet

type decreet prom. 22/02/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007033038 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 september 1996 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte voor de personeelsleden van de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en PMS-centra type decreet prom. 24/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007201979 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overtredingen en de straffen inzake stedenbouw

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 31 mei 2007 werd de heer Herman Cloostermans, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vana type beschikking prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007012224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 31 mei 2007 werd de heer Gustave Govaert, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeishof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 1 d type beschikking prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 31 mei 2007 werd de heer Eddy Vleeschdrager, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007035669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007035672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het Deeltijds Kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007035677 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting en samenstelling van het toezichtcomité ter implementatie van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007035741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007035744 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de subsidiëring van gemeentebesturen die een jeugdwerkinfrastructuurbeleid voeren als onderdeel van hun jeugdwerkbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007035745 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de subsidiëring van gemeentebesturen die een jeugdinformatiebeleid voeren als onderdeel van hun jeugdbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007035746 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007201906 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Chièvres

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationale Gezondheidsregeling (1) Internationaal sanitair reglement van de Wereldgezondheidsorganisatie, ondertekend op 23 mei 2005, te Geneve DEEL I - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN, DOEL EN REIKWIJDTE, BEGINSELEN EN VERANTWOORDELIJKE AU(...) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van de Internationale Gezondheidsregelin(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007012216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief betreffende de toekenning van de arbeidskaart C voor de asielzoekers vanaf 1 juni 2007 type omzendbrief prom. 31/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007014179 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief betreffende de voorwaarden voor de behandeling van de subsidieaanvragen voor het jaar 2007 voor intermodale transporteenheden , die op het Belgisch grondgebied van het spoorwegverkeer gebruik maken, alsook de regels voor de berekening van de waarde Y en betalingswijze van bovengenoemde subsidie

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht. - **** van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in **** **** te studeren tijdens het school- of academiejaar 2007-2008 Met toepassing van artikel 2 van het **** **** : 297,47 **** **** 311,89*/175,02 = 530,09 **** afgerond tot op de **** : 531 **** (****(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007200183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de paritaire comités op datum van 10 juni 2007 Deze lijst geeft de benaming en het administratief nummer weer van de bij koninklijk besluit opgerichte paritaire comités en subcomités . 1. Paritaire organen bevoegd voor de werkn(...) NummerBenaming 100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (2) 101 Nationale Gemengde(...)

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken Gelet op de artikelen ****.****.30, ****.****.33, ****.****.3bis, § 2 en ****.****.15, § 2, ****; Overwegende dat het noodzakelijk is om de problemen inzake het gebrek aan personeelsleden van het **** **** ik dat, met het doel om de aanwerving voor de **** **** meer aan te scherpen en (...)

erratum

type erratum prom. 14/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007023007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. Errata

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007201990 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbehandelaars Asiel en Migratie (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG06855). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. HOEFNAGELS V(...) 2. AERTS STIJN, 2811 MECHELEN 3. BAES GABRIELLE, 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE 4. VRANCKEN BERBEL(...)

document

type document prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007201989 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbehandelaars Asiel en Migratie (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG06855). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. GOOVAERTS, SOPHIE(...) 2. NEVE, OLGA, 1050 BRUXELLES 3. SCHOLLIERS, VIVIANE, 1040 ETTERBEEK 4. DARTOIS, CEDRIC, 1060(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007202007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** **** voor attachés-experts van de **** 2 (niveau 1) voor een functie van **** **** 1**** klasse voor de **** Directie **** Buitendiensten van het Ministerie van de **** Gemeenschap (AF(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. ****, SERGE, 4630 ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007202008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** **** voor gespecialiseerde gegradueerden van de **** 2 (niveau 2+) voor een functie van **** **** 2**** klasse voor de **** Directie **** Buitendiensten van het Ministerie van de **** (...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. ****, SERGE, ****-27(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007202040 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisoren Frans/Nederlands/Duits (niveau A) voor het Fonds voor arbeidsongevallen (AFG07011). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 8 juni 2007. Er zij(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007009602 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - referendaris bij het Hof van Cassatie : 1. In deze plaats zal worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat die minder dan zes jaar geleden geslaagd is voor de proef van referendaris Elke kandidatuur voor een benoeming moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schri(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007009600 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - referendaris bij het Hof van Cassatie : 1. In deze plaats zal worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat die minder dan zes jaar gelegen geslaagd is voor de proef van referendaris Elke kandidatuur voor een benoeming moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schri(...)

document

type document prom. -- pub. 18/06/2007 numac 2007031253 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bevorderingen Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 april 2007 worden de volgende personen bevorderd in de graad van sergeant-majoor bij de Dienst voor Bran Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^