Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 januari 1999
gepubliceerd op 30 januari 1999

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende voorzitters van de Interdepartementale raad van beroep in het raam van de evaluatieprocedure

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1999002003
pub.
30/01/1999
prom.
06/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende voorzitters van de Interdepartementale raad van beroep in het raam van de evaluatieprocedure


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op artikel 84 bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 maart 1995 en 6 februari 1997, Besluit :

Artikel 1.Bij de Franstalige afdeling van de Interdepartementale raad van beroep worden aangewezen : - in de hoedanigheid van gewoon voorzitter: De heer P. Pirenne, Directeur generaal; - in de hoedanigheid van plaatsvervangende voorzitters: De heer A.M. Colla, Auditeur-generaal van Financiën;

De heer C. Lambert, Adviseur-generaal.

Art. 2.Bij de Nederlandstalige afdeling van de Interdepartementale raad van beroep worden aangewezen : - in de hoedanigheid van gewoon voorzitter: De heer M. Tysebaert, Adviseur-generaal. - in de hoedanigheid van plaatsvervangende voorzitters: De heer J. Van De Velde, Adviseur-generaal;

De heer J. Luttun, Adviseur-generaal.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

A. FLAHAUT

^