Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 januari 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/01/1999 pub. 09/01/1999 numac 1998000818 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 1978 betreffende de bevorderingsprocedure van de onderofficieren van het operationeel korps van de rijkswacht type ministerieel besluit prom. 06/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999002003 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende voorzitters van de Interdepartementale raad van beroep in het raam van de evaluatieprocedure type ministerieel besluit prom. 06/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999002004 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende voorzitters van de Departementale raad van beroep in het raam van de evaluatieprocedure type ministerieel besluit prom. 06/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999014017 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van een vertegenwoordiger van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/01/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de zeven leden en de griffier van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde van de Franse Gemeenschap
^