Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 februari 2018
gepubliceerd op 08 maart 2018

Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse

bron
vlaamse overheid
numac
2018011153
pub.
08/03/2018
prom.
06/02/2018
ELI
eli/besluit/2018/02/06/2018011153/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


6 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse


DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011035078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, artikel 4, § 1, 20° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017020270 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse sluiten houdende de vaststelling van het Compendium voor de Monsterneming en Analyse;

Overwegende dat ten gevolge van internationale ontwikkelingen en recent onderzoek aanpassingen aan de bestaande methoden noodzakelijk zijn;

Overwegende dat ten gevolge van de Verordening (EU) Nr. 348/2013 van de Commissie van 17 april 2013 de CMA/2/II/A.10 voor de spectrofotometrische bepaling van het organisch koolstofgehalte in bodem en waterbodem geschrapt wordt, Besluit :

Artikel 1.Het Compendium voor Monsterneming en Analyse in het kader van het Materialendecreet en het Bodemdecreet, afgekort CMA, en de bijhorende inhoudstabel, gevoegd als bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 10 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017020270 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse sluiten houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse wordt opgeheven.

Brussel, 6 februari 2018.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^