Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 december 2007
gepubliceerd op 28 februari 2008

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 40 en programma 01 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200535
pub.
28/02/2008
prom.
06/12/2007
ELI
eli/besluit/2007/12/06/2008200535/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2007. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 40 en programma 01 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007


De Minister van Begroting, Financiën, en Uitrusting, De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 7 november 2007 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 december 2007;

Overwegende dat niet gesplitste kredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 11.15 van programma 01 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om de wedde en de bijkomstige toelagen budgettair te compenseren die door het Ministerie worden betaald aan een beambte die ter beschikking van de cel WALCOMFIN wordt gesteld, Besluiten :

Artikel 1.Er worden niet-gesplitste kredieten ten belope van 22 duizend EUR overgedragen van programma 06 van organisatieafdeling 40 naar programma 01 van organisatieafdeling 10.

Art. 2.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 06 en 01 van de organisatieafdelingen 40 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controle der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 december 2007.

M. DAERDEN Ph. COURARD

^