Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 december 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007003550 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 betreffende ongelode benzine type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007003562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de **** van een financiële tussenkomst voor 2007 ten laste van het «*****» aan de **** **** voor de aanmoediging van de rekrutering en van het behoud van het aanwezige personeel type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007003563 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2007 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er het ASTRID-systeem te ondersteunen type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007003561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst voor 2007 aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de uitgaven te dekken die verband houden met de criminaliteitspreventie in het kader van de Europese Toppen en andere initiatieven die voortvloeien uit de internationale functie van de Stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007003560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de overeenkomsten inzake Europese toppen type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007003567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp om de aan de organisatie van de Europese Toppen verbonden last te dekken en meer in het bijzonder de in het kader van deze toppen gepresteerde uren type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007003565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2007 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er de toetreding van de politieagenten tot het basiskader aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007003564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel in het kader van de organisatie van de Europese Toppen type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007003566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2007 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om de taalverwerving door hun personeel aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007011586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007012763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007012764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 28 september 2007 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2008 (1) type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 09/01/2008 numac 2008022005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 11.000 EUR aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007003549 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 december 2007 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 betreffende ongelode benzine type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007003548 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangifte inzake douane en accijnzen en van het ministerieel besluit van 26 maart 2007 tot wijziging van voormeld ministerieel besluit van 22 juli 1998 type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007011572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 17/12/2007 numac 2007014351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van de actieplannen inzake verkeersveiligheid en de bedragen die aan de politiezones en de Federale Politie worden toegekend type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007037256 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de melkafrekeningen aan de producenten type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200498 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200520 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200535 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 40 en programma 01 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200594 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 januari 2006 tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie

decreet

type decreet prom. 06/12/2007 pub. 02/01/2008 numac 2007203626 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van artikel 36bis van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar personenvervoer in het Waalse Gewest en tot invoeging van de artikelen 36ter en 36quater type decreet prom. 06/12/2007 pub. 13/05/2008 numac 2008033031 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot tweede aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 06/12/2007 pub. 14/05/2008 numac 2008033029 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het Begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 06/12/2007 pub. 22/05/2008 numac 2008033038 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 06/12/2007 pub. 27/05/2008 numac 2008033046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 06/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2008200129 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/12/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031544 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende afschaffing, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de raadgevende commissie ingesteld door het koninklijk besluit van 25 oktober 1967

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007203560 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2005 tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Regering bij de Internationale Scheldecommissie en de Internationale Maascommissie type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2007 pub. 27/12/2007 numac 2007203602 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007203604 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2007 pub. 27/12/2007 numac 2007203608 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2007 pub. 04/01/2008 numac 2007203663 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een tijdelijke cel voor de controle van de lokale mandaten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008031068 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 06/12/2007 pub. 18/03/2008 numac 2008033010 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter, vice-voorzitter en leden van de adviescommissie voor openbare bibliotheken type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 06/12/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van de **** **** 4 juni 1998 betreffende de uitreiking van **** voor de **** in het onderwijs bij toepassing van de **** **** 89/48/**** en 92/51/****

document

type document prom. 06/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008033009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende hertoewijzing van een mandaat van de gemeenten van het Duitse taalgebied in de beheerraad van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 06/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008033012 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing der werkende en plaatsvervangende lidorganisaties van de raad voor ontwikkelingssamenwerking, solidariteit en integratie

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 06/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008033011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor ontwikkelingssamenwerking, solidariteit en integratie

document

type document prom. 06/12/2007 pub. 07/04/2008 numac 2008033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 18 oktober 2007 houdende aanwijzing van de lidorganisaties van de Raad voor ontwikkelingssamenwerking, solidariteit en integratie
^