Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 december 2007
gepubliceerd op 28 februari 2008

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200498
pub.
28/02/2008
prom.
06/12/2007
ELI
eli/besluit/2007/12/06/2008200498/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2007. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Begroting, Financiën, en Uitrusting, De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het decreet van 7 november houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 oktober 2007;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.15 van programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om informaticabeleiden te voeren, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 174 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 19 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 10 en van programma 01 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controle der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 december 2007.

R. DEMOTTE M. DAERDEN B. LUTGEN

^