Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 augustus 1999
gepubliceerd op 11 december 1999

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022838
pub.
11/12/1999
prom.
06/08/1999
ELI
eli/besluit/1999/08/06/1999022838/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


6 AUGUSTUS 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 2, op artikel 10, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 9 februari 1994, en op artikel 11, § 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, inzonderheid op artikel 4, § 6, 3°;

Gelet op het advies van de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen, gegeven op 2 maart 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat bepaalde ambivalente planten dringend aan de vereenvoudigde procedure tot registratie als geneesmiddel zouden moeten onderworpen worden, Besluit : Enig artikel. Aan lijst 3 van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de planten opgenomen in deel 1 van de bijlage van dit besluit worden toegevoegd;2° aan de planten opgenomen in deel 2 van de bijlage van dit besluit wordt een asterisk (*) toegevoegd. Brussel, 6 augustus 1999.

M. AELVOET

Bijlage Deel 1 : planten die worden toegevoegd in lijst 3 "Te notificeren planten indien in voorgedoseerde vorm" van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^