Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 mei 1999
gepubliceerd op 12 mei 1999

Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma S.A. BULL N.V. onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkenningsvoorwaarden

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000362
pub.
12/05/1999
prom.
05/05/1999
ELI
eli/besluit/1999/05/05/1999000362/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


5 MEI 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma S.A. BULL N.V. onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkenningsvoorwaarden


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, zoals gewijzigd bij wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 1994 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische systemen voor het optellen van de stemmen;

Overwegende dat het noodzakelijk was de overeenstemming te controleren van de onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II » voorgestelde geautomatiseerde stemsystemen en elektronische optelsystemen met de algemene erkenningsvoorwaarden, vastgesteld bij voormeld koninklijk besluit van 18 april 1994, met het oog op de gelijktijdige verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden van 13 juni 1999;

Overwegende dat, na afloop van de testbanken die onder het toezicht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn uitgevoerd, werd vastgesteld bij processen-verbaal van 5 februari 1998 en 21 april 1999 dat de stem- en optelsystemen voorgesteld door de firma S.A. BULL N.V. onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II » in overeenstemming zijn met de algemene erkenningsvoorwaarden vastgesteld bij voormeld koninklijk besluit van 18 april 1994, Besluit : Enig artikel. De geautomatiseerde stem- en optelsystemen die onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II » worden voorgesteld door de firma S.A. BULL N.V., worden goedgekeurd voor de gelijktijdige verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, die zullen plaatshebben op 13 juni 1999.

Brussel, 5 mei 1999.

L. VAN DEN BOSSCHE

^