Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 juni 2010
gepubliceerd op 23 juli 2010

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW "Amicale des Infirmières en Santé communautaire de l'U.L.B."

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024235
pub.
23/07/2010
prom.
04/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW "Amicale des Infirmières en Santé communautaire de l'U.L.B."


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 23 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op begroting 25, artikel 52/14.33.00.01;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1964, waardoor aan de Minister van Volksgezondheid overdracht van bevoegdheid inzake subsidietoekenning wordt verleend;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 15, § 1, 4°, c) ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 mei 2010, Besluit :

Artikel 1.Een toelage van duizend euro ( euro 1.000) ingeschreven op artikel 52/14.33.00.01, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2010, wordt toegekend aan de VZW "Amicale des Infirmières en Santé communautaire de l'U.L.B." (Hamstraat 35, 1180 Brussel) (IBAN BE32 3100 8821 3102) als rijkssteun voor de organisatie van een studiereis naar Hongarije gericht op de vergelijkende analyse van gezondheidssystemen.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van deze kosten voorgelegd worden (uiterlijk vóór 1 september 2010) aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag.

De volgende kosten worden in aanmerking genomen : werkingkosten of personeelskosten voortvloeiend uit de gesubsidieerde activiteit, met name lonen, reiskosten, kleine kosten met betrekking tot kantoor (telefoon, correspondentie,...) of leveringen (die rechtstreeks verband houden met de bovenvermelde actie en zich hebben voorgedaan in 2010). De investerings- en leningskosten zullen niet terugbetaald worden.

Art. 3.De voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is met de uitvoering van dit besluit belast.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Brussel, 4 juni 2010.

Mevr. L. ONKELINX

^