Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 juli 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2010 numac 2010000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 2 juli 2010 wordt de detachering van de heer Guido Jacobs, eerste auditeur-afdelingshoofd, bij de Algemene diensten van de Raad van State met ingang van 1 juli 2010 voor één jaar verlengd type koninklijk besluit prom. 25/06/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010011294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanduiding van de leden van het directiecomité en van de personeelsleden van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, in de hoedanigheid van officieren van gerechtelijke politie type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende arbeidsduur, overuren en arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010012118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2010 type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010201354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het sectoraal herstel bij economische recessie type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010202161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010202181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010202184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010202201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en-handel ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de installatie van zowel sprinklers, branddetectors, beveiligingsmateriaal en compartimentering als systemen voor rook- en warmteafvoer, gelegen op het grondgebied van Erembodegem en die onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW "Amicale des Infirmières en Santé communautaire de l'U.L.B." type ministerieel besluit prom. 03/05/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203889 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 27/04/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203888 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 12, 13, 14, 15 en 21 van de organisatieafdelingen 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 03/05/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203890 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 23/07/2010 numac 2010009659 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Gent Bij beschikking van 7 juli 2010 werd de heer Van Hoye, G., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent aangewezen om, vanaf 1 augustus 2010, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203839 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Raeren type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203838 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Esneux type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203840 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Stoumont

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 23/07/2010 numac 2010015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de bekendmaking der toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 ; 2. Protocol tot wijziging, ondertekend te Brussel op 16 december 1949 (2)

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/07/2010 numac 2010018274 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De CV BABA en de CV OM SAI, die beiden woonplaats kiezen Deze zaken zijn ingeschreven onder rolnummers G/A. 196.897/XII-6237 en G/A. 196.898/XII-6238. Vo(...) type bericht prom. -- pub. 23/07/2010 numac 2010203866 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 mei 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 mei 2010, is beroep tot verniet 1 Adriaensens Emmanuelle Wilde Rozenla(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/07/2010 numac 2010000215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 april 2010 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

erratum

type erratum prom. 21/06/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010003419 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de werken in verband met energiebesparende uitgaven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van deze uitgaven. - Errata

document

type document prom. -- pub. 23/07/2010 numac 2010203935 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige controleurs bij de inspectiedienst (niveau C) voor het BIRB (AFG10031) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzon(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? get(...) type document prom. -- pub. 23/07/2010 numac 2010203938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2010 numac 2010003429 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen. - Sector registratie en domeinen. - Centrale Diensten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2009, nr. 1, worden de hierna volgende ambtenaren, op datum van 1 juli 2009, benoemd t Vakrichting 'fiscaliteit' : De heer SOHIER, Ignace; De heer FAHY, Johan; De heer DEMARTEAU(...)

document

type document prom. -- pub. 23/07/2010 numac 2010000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State In de Raad van State verstrijkt een mandaat van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving op 18 oktober 2010. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de R(...)
^