Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 juni 2010
gepubliceerd op 14 juni 2010

Ministerieel besluit houdende ontslag van een werkend lid en benoeming van een werkend lid en van een plaatsvervangend lid van de Vestigingsraad

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2010011256
pub.
14/06/2010
prom.
04/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUNI 2010. - Ministerieel besluit houdende ontslag van een werkend lid en benoeming van een werkend lid en van een plaatsvervangend lid van de Vestigingsraad


De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Gelet op de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 11 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 maart 2004 betreffende de Vestigingsraad, opgericht bij de wet van 26 juni 2002, Besluit :

Artikel 1.Aan de heer A. WAUTHIER, directeur-generaal, tweetalig adjunct bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, gepensioneerd vanaf 1 juli 2010, wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie van werkend lid van de Vestigingsraad.

Art. 2.Wordt benoemd tot werkend lid van de Vestigingsraad in de hoedanigheid van ambtenaar aangesteld door de minister die belast is met de Middenstand, de heer V. BRANDERS, adviseur, plaatsvervangend lid van de Vestigingsraad. Hij zal de heer A. WAUTHIER vervangen, wiens mandaat hij zal voleindigen bij de Kamer die kennis neemt van de Franstalige en Duitstalige zaken.

Art. 3.Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Vestigingsraad in de hoedanigheid van ambtenaar aangesteld door de minister die belast is met de Middenstand, de heer P. LENGLER, attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Hij zal de heer V. BRANDERS, tot werkend lid benoemd, vervangen, wiens mandaat hij zal voleindigen bij de Kamer die kennis neemt van de Franstalige en Duitstalige zaken.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2010.

Brussel, 4 juni 2010.

Mevr. S. LARUELLE

^