Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 19 september 2006

Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de installatie van een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem moet voldoen in openbare plaatsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022829
pub.
19/09/2006
prom.
04/07/2006
ELI
eli/besluit/2006/07/04/2006022829/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de installatie van een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem moet voldoen in openbare plaatsen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 7, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen; inzonderheid op artikelen 3, § 5 en 5, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan gesloten plaatsen moeten voldoen, waar voedingsmiddelen en/of dranken ter consumptie worden aangeboden en waar mag gerookt worden, wordt opgeheven;

Gelet op advies 40.354/3 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2006, met toepassing van aritikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de Horeca-inrichtingen bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van roken in openbare plaatsen.

Art. 2.In de in artikel 1 bedoelde plaatsen moet een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem geplaatst worden.

Art. 3.§ 1. Het rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem moet zo functioneren dat het minimale debiet van verversing of zuivering van de lucht in deze plaats, berekend in kubieke meter lucht per uur, minstens het volgende bedraagt : S x 15 waarbij S = de totale oppervlakte van de plaats in vierkante meter, afgerond naar de bovenste eenheid.

Het aldus verkregen debiet van luchtverversing of zuivering wordt afgerond tot op het laagste hondertal. § 2. Worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de totale oppervlakte van de plaats, de ruimtes voorzien voor vestiaires, opberging, de gangen, de trappenhuizen en de toiletten. § 3. Het debiet van luchtverversing of zuivering kan worden verworven door de debieten toe te voegen van de verschillende toestellen in eenzelfde plaats.

Art. 4.Voor te toepassing van dit besluit, worden toestellen die de lucht filteren door middel van een luchtfilter of een elektrostatisch of ioniserend systeem eveneens als rookafzuigsysteem beschouwd.

Art. 5.§ 1. De installatie van de toestellen moet aan volgende voorwaarden voldoen : 1° het rendement van verversing of zuivering moet maximaal zijn;2° er moet vermeden worden dat de klanten gehinderd worden door wind of lawaai;3° het inademen van onzuivere lucht afkomstig uit schoorsteen, keuken of uit andere bronnen moet vermeden worden. § 2. De toestellen moeten uitgerust zijn met een vermelding die aangeeft welk debiet er per uur mogelijk is. Deze vermelding kan op de gebruiksaanwijzing of op een andere handleiding worden aangebracht, op voorwaarde dat deze documenten altijd beschikbaar zijn.

Art. 6.De toestellen moeten op dergelijke wijze worden gebruikt en onderhouden dat ze op elk moment in staat zijn optimaal te renderen.

Ze moeten werken wanneer er consumenten aanwezig zijn in de plaatsen bedoeld in artikel 1.

Art. 7.Het ministerieel besluit van 9 januari 1991 vaststelling van de voorwaarden waaraan gesloten plaatsen moeten voldoen, waar voedingsmiddelen en/of dranken ter consumptie worden aangeboden en waar mag gerookt worden, wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Gegeven te Brussel, op 4 juli 2006.

R. DEMOTTE

^