Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 21 augustus 2006

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende een steekproefenquête naar de arbeidskrachten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011324
pub.
21/08/2006
prom.
04/07/2006
ELI
eli/besluit/2006/07/04/2006011324/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende een steekproefenquête naar de arbeidskrachten


De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende een steekproefenquête naar de arbeidskrachten, inzonderheid op artikel 6;

Overwegende de overeenkomst van 28 november 2005 die tussen de Duitstalige Gemeenschap en de Belgische Staat (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) werd afgesloten om de representativiteit van de resultaten van de enquête naar de arbeidskrachten op het niveau van de Duitstalige Gemeenschap te verbeteren en een aangepaste verspreiding van de verkregen resultaten te verzekeren;

Overwegende dat dit een herziening vereist van het steekproefplan van de enquête naar de arbeidskrachten;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Statistiek, gegeven op 8 maart 2006;

Gelet op het advies nr. 40.380/1 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2006, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Het steekproefplan in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende een steekproefenquête naar de arbeidskrachten, wordt vervangen door het steekproefplan in bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 2.De vragenlijst waarvan het model vastgesteld is in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende een steekproefenquête naar de arbeidskrachten, wordt vervangen door de vragenlijst in bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Brussel, 4 juli 2006.

M. VERWILGHEN

Bijlage 1 Steekproefplan voor de organisatie van de enquête naar de arbeidskrachten vanaf 2006. 1. Aantal in de enquête opgenomen huishoudens Voor elk kwartaal wordt er een steekproef getrokken die voor heel het Rijk 14 924 houshoudens omvat;die huishoudens worden een eerste keer ondervraagd en nog eens na 13 weken. 1.Indeling van de steekproef De provincie Luik wordt verdeeld in twee strata, die overeenkomen met de Franstalige gemeenten en de Duitstalige gemeenten. De andere provincies van het Rijk, alsook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vormen elk één stratum.

De steekproef mh van elk stratum wordt berekend op basis van de vierkantswortel van het aantal Mh van de huishoudens die er verblijven, echter met minimum 782 huishoudens per stratum en per kwartaal, en minimum 2 366 houshoudens per gewest en per kwartaal. 3. Aanduiding van de huishoudens De huishoudens worden aangeduid met een tweetrapssteekproef met stratificatie. De primaire eenheden zijn, naar gelang van het stratum, de statistische afdelingen of de statistische sectoren, waarbij eventueel de minst bevolkte eenheden gegroepeerd kunnen worden. Binnen elk stratum gebeurt een trekking met een waarschijnlijkheid die evenredig is met het aantal huishoudens dat er woont.

De secundaire eenheden zijn de huishoudens. Alle huishoudens in de steekproefbasis van een stratum hebben dezelfde kans om opgenomen te worden.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 4 juli 2006 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende een steekproef enquête naar de arbeidskrachten.

De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 4 juli 2006 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende een steekproefenquête naar de arbeidskrachten.

De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

^