Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 januari 2024
gepubliceerd op 12 januari 2024

Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de posten van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2024000113
pub.
12/01/2024
prom.
04/01/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JANUARI 2024. - Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de posten van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat


De Minister van Justitie, Gelet op de organieke wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdienst, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2022;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 1994 houdende het statuut van de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 april 2023;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 april 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2006 pub. 07/04/2006 numac 2006009290 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat sluiten, gewijzigd door het ministerieel besluit van 5 februari 2014, houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de posten van administrateur-generaal en van adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat;

Overwegende dat artikel 5 van bovengenoemd koninklijk besluit van 14 januari 1994 de voorwaarden voor toelaatbaarheid van deze kandidaturen preciseert; dat het zich opdringt de vereiste beroepskennis en -vaardigheden van de kandidaten alsook hun management-geschiktheid op objectieve manier te kunnen evalueren;

Overwegende dat het hieromtrent opportuun is een selectiecomité te creëren belast met het afleveren van een omstandig advies aan de Minister van Justitie omtrent de kandidaturen;

Besluit :

Artikel 1.Er wordt een selectiecomité opgericht belast met het geven van een omstandig advies aan de Minister van Justitie omtrent de kandidaturen voor de post van administrateur-generaal en adjunct-administrateur generaal van de Veiligheid van de Staat.

Art. 2.Het selectiecomité wordt belast met het opmaken van een geheel van criteria om de kwaliteit van de kandidaturen te beoordelen en rapporteert aan de Minister van Justitie.

Dit rapport omvat : 1° de lijst van de kandidaturen die niet-ontvankelijk zijn verklaard en de motivatie van de onontvankelijkheid;2° de lijst van de ontvankelijke kandidaturen;3° de objectieve appreciatie van de professionele en managersgeschiktheid van elke kandidaat wiens kandidatuur ontvankelijk werd verklaard;4° de indeling van de ontvankelijk verklaarde kandidaturen in `zeer geschikt', `geschikt', `minder geschikt' en ` niet geschikt'.

Art. 3.Het selectiecomité is samengesteld als volgt : 1° Sophie Dutordoir, gedelegeerd bestuurder NMBS, als expert inzake management;2° Catherine De Bolle, executive director Europol, als expert inzake veiligheid in een internationale context;3° Frédérick Van Leeuw, federaal procureur, als lid van het Openbaar Ministerie;4° Thomas Renard, professor, als academicus gespecialiseerd in veiligheid;5° Théodora Gentzis, voorzitter FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, als voorzitter van een veiligheidsdepartement;6° Ben Smeets, afgevaardigde van de FOD BOSA van het DG Rekrutering en Ontwikkeling bij FOD BOSA of diens afgevaardigde, tevens voorzitter van de selectiecommissie en die de kennis van de andere landstaal heeft bewezen.

Art. 4.Het selectiecomité wordt bijgestaan door een secretariaat bestaande uit twee personen van verschillende taalrol et twee plaatsvervangers, eveneens van een verschillende taalrol. De personen die deel uitmaken van het secretariaat zijn niet stemgerechtigd.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 4 april 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2006 pub. 07/04/2006 numac 2006009290 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 4 januari 2024.

P. VAN TIGCHELT

^