Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 februari 1998
gepubliceerd op 09 mei 1998

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van het programmacijfer voor rust- en verzorgingstehuizen

bron
ministerie van volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022153
pub.
09/05/1998
prom.
04/02/1998
ELI
eli/besluit/1998/02/04/1998022153/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 FEBRUARI 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van het programmacijfer voor rust- en verzorgingstehuizen


De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en de Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging, gewijzigd door de wet van 8 augustus 1980 en het koninklijk besluit nr. 59 van 22 juli 1982, inzonderheid op artikel 5, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van rust- en verzorgingstehuizen;

Gelet op het ministeriel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van het programmacijfer voor rust- en verzorgingstehuizen, gewijzigd door het ministerieel besluit van 12 oktober 1993;

Gelet op het Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de Overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet over het te voeren ouderenzorgbeleid, Gelet op de dringende noodzakelijkheid aan de beheerders van RVT's kenbaar te maken dat het aantal RVT bedden voor het Rijk, met ingang van 1 januari 1998, ieder jaar met een vastgesteld maximum aantal mag verhogen;

Overwegende dat voormelde maatregel dient genomen te worden teneinde de ZIV-uitgaven inzake rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen te beheersen en dit met ingang van 1 januari 1998;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 16 december 1997 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van het programmacijfer voor rust- en verzorgingstehuizen, gewijzigd door het ministerieel besluit van 12 oktober 1993 wordt vervangen door de volgende bepalingen : «

Artikel 1.Het aantal bedden in rust- en verzorgingstehuizen mag op 31 december 1997 maximum 20 126 bedden voor het Rijk bedragen.

Met ingang van respectievelijk : - 1 januari 1998; - 1 januari 1999; - 1 januari 2000; - 1 januari 2001; - 1 januari 2002 mag het maximum aantal bedden in rust- en verzorgingstehuizen voor het Rijk respectievelijk : - 25 126 bedden; - 30 126 bedden; - 35 126 bedden; - 40 126 bedden; - 45 126 bedden bedragen. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 janauri 1998.

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^