Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 februari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998002014 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat en tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 juli 1973 houdende tijdelijke maatregelen ten gunste van sommige leden van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 04/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998002015 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat type koninklijk besluit prom. 04/02/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998007043 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het uniform van de militairen type koninklijk besluit prom. 04/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998022077 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/1998 pub. 07/05/1998 numac 1998016040 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijk afwijkende maatregelen van artikel 29 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen type ministerieel besluit prom. 04/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998022078 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 februari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 04/02/1998 pub. 17/03/1998 numac 1998022154 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die melatonine bevatten type ministerieel besluit prom. 04/02/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998022153 bron ministerie van volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van het programmacijfer voor rust- en verzorgingstehuizen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/1998 pub. 30/05/1998 numac 1998029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 04/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998007055 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het uniform van de militairen. - Erratum
^