Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 september 2008
gepubliceerd op 15 oktober 2008

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen

bron
vlaamse overheid
numac
2008036141
pub.
15/10/2008
prom.
03/09/2008
ELI
eli/besluit/2008/09/03/2008036141/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen


De Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, het laatst gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 en 28 april 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen, inzonderheid op bijlage II, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006;

Overwegende dat Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, gewijzigd werd door Richtlijn 2007/72/EG van de Commissie van 13 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad wat betreft de opneming van de soort Galega orientalis Lam., en dat die richtlijn een verplichting inhoudt om er zich binnen de voorgeschreven termijn naar te schikken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 april 2008;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 9 april 2008, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 7 mei 2008;

Gelet op het advies nr. 44 706/3, van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2008, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van de State, Besluit :

Artikel 1.In bijlage II bij het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006, wordt punt 1 vervangen door wat volgt : « 1. Bedoelde soorten.

Dit hoofdstuk behandelt volgende landbouwsoorten : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld * soort waarvoor veldkeuringen uitgevoerd worden. »

Art. 2.In bijlage II, punt 6, van hetzelfde ministerieel besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tabel 7 wordt vervangen door de tabel, die als bijlage I bij dit besluit is gevoegd;2° tabel 8 wordt vervangen door de tabel, die als bijlage II bij dit besluit is gevoegd;3° tabel 9 wordt vervangen door de tabel, die als bijlage III bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 september 2008.

K. PEETERS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^