Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008009839 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** koninklijk besluit van 18 september 2008 is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008054600 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** Mevr. ****, **** **** ****, weduwe van ****, ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en de domein(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008000832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008000833 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België » type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008009797 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 18 maart 2008 worden benoemd op datum van 15 november 2004 : - tot Groot Officier in de Kroonorde : Mevr. Nicole LAUWERS, Directeur-generaal. - tot Commandeur in de Leop De heer Thierry BEECKMANS DE WEST-MEERBEECK, Adviseur. De heer Willy DEPREEUW, Adviseur. - to(...) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008009828 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « De Grens », « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Aïcha », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » voor het begrotingsjaar 2008 type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008009868 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, in werking tredend op 31 oktober 2008 's avonds, is de heer Neefs, F., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op zijn verzoek, in ruste gesteld. B Bij koninklijk besluit van 21 februari 2008, in werking tredend op 31 oktober 2008 's avonds, i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008009869 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is Mevr. André, S., licentiaat in de rechten, De standplaats wordt gevestigd te Durbuy. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte (...) type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008012947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008012949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de vaststelling van de bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008013043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 06/10/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008013387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 15/10/2008 numac 2008024383 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vergoedingen en vacatiegelden, toegekend aan de voorzitter en de andere leden van de Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008024392 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008022562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008036141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 09/10/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008203529 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2007 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008203620 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 september 2008 wordt de vennootschap "Soresma" tot 20 januari 2009 erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 2. "Proje 3. "Mijnen en groeven"; 5. "Industrieprocessen inzake stoffenverwerking"; type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008203617 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministeriële besluiten van 3 juli 2008 worden de heren Bruno Rigo en Antoine Van Reybroeck op 1 mei 2007 in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministeriële besluiten van 18 juli 2008 worden Mevr. Hélène Jacqmin en de hee Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008 wordt de heer Thomas Henaut op 1 mei 2007 in vast ver(...)

arrest

type arrest prom. 03/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008022556 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

decreet

type decreet prom. 05/06/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media en tot ontwikkeling van bijzondere initiatieven en middelen terzake in de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008029457 bron ministerie van de franse gemeenschap Centrum voor Alternerend Onderwijs en Vorming. - Afwijking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2008, wordt het « Athénée royal d'Enghien » ertoe gemachtigd samen te werken met het Centrum voor Alternerend Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2008, wordt de heer Laurent Otten benoemd tot lid van de Hoge Raad voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van beroep. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2008 worden in artikel 1, 2 e lid van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008 tot aanstelling van de led type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de refertedossiers van de vormingseenheden "Bijzondere vorming in geriatrie : buitengewone methodologie" en "Bijzondere vorming in geriatrie" (code 823231U34D1) die ressorteren onder het paramedisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de refertedossiers van de vormingseenheden "Taal in situatie toegepast aan het hoger onderwijs - UF 4" , "Taal in situatie toegepast aan het hoger onderwijs - UF 5" (code 73xx95U32D1), "Taal in situatie toegepast aan het hoger onderwijs - UF 6" (code 73xx96U32D1) die ressorteren onder het economisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Franstalige Commissie voor de Promotie van Gezondheid bij de Sportbeoefening. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2008 wordt de heer Jean-Christophe CAPELLE benoemd tot plaatsvervangend lid van de Fransta type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling van Officier van Gerechtelijke Politie. - Hernieuwing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 augustus 2008 wordt de erkenning van de heer Jean-Pierre CASTIAUX, Doctor in de geneeskunde, als beëdigde ambtenaar in type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/08/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008029488 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters van de Raden van Beroep in het gewoon secundair onderwijs en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en vorm 4 met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Adviescommissie voor de Sociale hulpverlening aan Gedetineerden. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 september 2008, wordt Mevr. Amélia Kalb, tot voorzitter benoemd van de Adviescommissie voor de Sociale Hulp type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Plaatselijk Centrum voor Gezondheidspromotie van Waals-Brabant. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 augustus 2008, wordt de VZW « Plaatselijk Centrum voor Gezondheidspromotie van Waals-Brabant » vanaf 1 oktob

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008036143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008036140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2001 betreffende de administratieve geldboeten, bedoeld bij artikel 8 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten en tot bepaling van de controlebevoegdheden bij het uitoefenen van het toezicht op de uitvoering van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, voor wat betreft de bevoegdheden van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008203665 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor spuitcabines

bericht

type bericht prom. 03/10/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008018264 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008000760 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008000767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008000876 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2008, wordt de vergunning tot het organiseren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en besch(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008015166 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 7 oktober 2008 heeft Z.E. de heer Jaimini Bhagwati de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hem bij Zijne Majesteit accrediteren in de hoedanigheid van buitenge type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008015165 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 6 oktober 2008 heeft Z.E. de heer Zhang, Yuanyuan, de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hem bij Zijne Majesteit accrediteren in de hoedanigheid van buitenge

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls Oprichtingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 : 1. Werd te Libreville een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Gabon. 2. Werd de heer Jean-Pierre DUJACQUIER benoemd tot Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 : 1. Werd te Bisjkek een Consulaat van België opger(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008018235 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 31 juli 2008 wordt Mevr. Neuvens, Laurence, met ingang van 1 juli 2008, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van adviseur bij het Federaal Agentschap voor Geneesm Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type benoemingen prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008018260 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 18 juni 2008 wordt Mevr. Christine Lardin op 12 juni 2008 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van attache bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen binnen Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008022552 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beh - wordt de heer Meesters, Koen, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voormelde Dienst, in de h(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008024368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming. - Erratum Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008 wordt de heer Pardon, Paul, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2008, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandse taalkader, bij de Fed Aan betrokkene wordt de vakrichting « Menselijke en Dierlijke Gezondheid » toegewezen, met ingang v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008024372 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming. - Erratum Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt Mevr. Sciannamea, Valérie, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 maart 2008, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Fe Aan betrokkene wordt de vakrichting « Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, Studie en Onderzoek (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008000857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vacante betrekking van **** rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor **** **** belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat één **** betrekking van rechter in vreemdelinge **** voor de betrekking De benoeming gebeurt door de Koning uit een ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008009870 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/10/2008 numac 2008022546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2008 : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van lid van het Beheersc - wordt de heer De Breuck, Jean, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, (...)
^