Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 oktober 2007
gepubliceerd op 16 oktober 2007

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007023341
pub.
16/10/2007
prom.
03/10/2007
ELI
eli/besluit/2007/10/03/2007023341/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken, Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, inzonderheid op artikel 1, 15°;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 april 2006;

Overwegende Richtlijn 2007/40/EG van de Commissie van 28 juni 2007 tot wijziging van Richtlijn 2001/32/EG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan;

Gelet op het advies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 30 juli 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is zich onverwijld te schikken naar de Richtlijn2007/40/EG van de Commissie van 28 juni 2007 tot wijziging van Richtlijn 2001/32/EG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan, Besluit :

Artikel 1.De bijlage van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan, wordt als volgt gewijzigd : 1° onder c), punt 01, wordt in de rechterkolom « Denemarken » geschrapt;2° onder d) wordt het volgende punt toegevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Art.2. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2007.

Brussel, 3 oktober 2007.

D. DONFUT

^