Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 oktober 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82bis van 17 juli 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers van vijfenveertig jaar en ouder die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007012582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de storting in 2007 en 2008 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders van het algemeen en het logistiek contingent en vaklui, in uitvoering van afdeling 1 - artikel 190 van de wet van 27 december 2006 (1) type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007012584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2005 betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007012583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 tot instelling van het "Sectoraal Fonds voor de tweede pijler voor arbeiders van de voedingsindustrie" type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007012586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2007, gesloten in het **** **** voor de ****- en **** en -diensten van de **** ****, het **** **** en de **** ****, tot aanvulling, voor de inrichtingen en diensten voor volwassenen in moeilijkheden, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2002 betreffende de bijkomende aanwerving die voortvloeit uit de **** type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007012587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001 betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007012590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007012592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007012591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 25/10/2007 numac 2007012585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen voor de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007012589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2005 betreffende de toekenning van het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 19/11/2007 numac 2007012588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot uitvoering van het protocol van 28 juni 1999 en houdende het sectoraal vormings- en tewerkstellingsakkoord 1999-2000 voor de diamantnijverheid en -handel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2007 pub. 04/12/2007 numac 2007029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen
^