Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 01 februari 2003
gepubliceerd op 05 mei 2003

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 april 1997 tot oprichting van de stuurgroep inzake informatica in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031091
pub.
05/05/2003
prom.
01/02/2003
ELI
eli/besluit/2003/02/01/2003031091/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 april 1997 tot oprichting van de stuurgroep inzake informatica in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, Gelet op de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen, inzonderheid op het artikel 40;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 april 1997 tot oprichting van een stuurgroep inzake Informatica in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2002, Besluit :

Artikel 1.De stuurgroep informatica opgericht met als taak de strategische beslissingen inzake IT-beheer van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 december 2002.

Brussel, 1 februari 2003.

G. VANHENGEL

^