Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 01 december 2000
gepubliceerd op 19 december 2000

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaar belast met de vestiging en de invordering van de onroerende voorheffing

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000036225
pub.
19/12/2000
prom.
01/12/2000
ELI
eli/besluit/2000/12/01/2000036225/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaar belast met de vestiging en de invordering van de onroerende voorheffing


De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van Inkomstenbelastingen voor wat betreft de onroerende voorheffing, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op de artikelen 298, 335, 336, 355, 356, 366, 367, 374, 375, 376, 410, 417, 420, 445, 447 en 461, zoals gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid de artikelen 4, eerste lid, 2°, 15, § 1, 1° en 18, Besluit :

Artikel 1.Inzake de vestiging en de invordering van de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest wordt de directeur-generaal van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aangewezen als gemachtigde ambtenaar zoals bedoeld in de artikelen 298, 335, 336, 355, 356, 366, 367, 374, 375, 376, 410, 417, 420, 445, 447 en 461 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000.

Art. 2.De directeur-generaal kan de in artikel 1 bedoelde machtiging delegeren aan ambtenaren van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de machtiging verleend voor de toepassing van de artikelen 366, 410 en 420 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, mits hij hiervan vooraf kennis geeft aan de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 18 mei 1999 houdende aanwijzing van ambtenaren belast met de vestiging en invordering van de onroerende voorheffing wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2000.

Brussel, 1 december 2000.

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL

^