Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 01 augustus 2002
gepubliceerd op 27 augustus 2002

Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2002002237
pub.
27/08/2002
prom.
01/08/2002
ELI
eli/besluit/2002/08/01/2002002237/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 AUGUSTUS 2002. - Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen


De Minister van Telecommunicatie, en Overheidsbedrijven en Participaties, Gelet op de wet van 1 april 1971, houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 28 december 1973, 22 december 1989 en 20 juli 1990, bij de programmawet van 15 januari 1999 en bij het koninklijk besluit van 8 november 1996, inzonderheid op de artikelen 3 en 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Regie der Gebouwen;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2002 tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen en tot regeling van de bevoegdheden van de diensten, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Tussenoverlegcomité van de Regie der Gebouwen, gegeven op 23 juli 2002;

Overwegende dat bij de verdeling van de personeelsformatie over de afdelingen het samenhouden van sommige afdelingen noodzakelijk is om de goede werking van de diensten te verzekeren alsook te voorzien in een zekere soepelheid van de organisatie van die diensten, Besluit :

Artikel 1.De betrekkingen van de personeelsformatie van de Regie der Gebouwen, vastgesteld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 17 mei 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Regie der Gebouwen worden in de hierbij gevoegde tabel tussen de onderscheiden afdelingen als volgt verdeeld : 1. Diensten van de Directeur-generaal (D.G.). - Personeel en Organisatie (P. & O.). - Dienst Patrimoniumbeheer (Patrimonium). - Dienst Informatie- en Communicatietechnologie (I.C.T.). 2. Financiële Dienst (FIN.DST). 3. Juridische Dienst (JUR.DST). 4. Studiedienst Architectuur en Engineering.5. Vlaamse Buitendiensten I (VL I).- Vlaamse Buitendiensten II (VL II). 6. Waalse Buitendiensten I (WAL I).- Waalse Buitendiensten II (WAL II). 7. Brusselse Buitendiensten I (BBD I).- Brusselse Buitendiensten II (BBD II). - Internationale Instellingen (INT. INST.).

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2002.

Brussel, 1 augustus 2002.

R. DAEMS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^