Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 november 2022

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2022, - mevr. Van Bree S., ondervoorzitter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, wordt benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Bij koninklijke besl - dat in werking treedt op de datum van eedaflegging, mevr. Geukens K., vrederechter van het kanton(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022042820
pub.
25/11/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022206063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden type koninklijk besluit prom. 30/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij de toelating wordt verleend om werknemers 's nachts en op zon- en feestdagen tewerk te stellen voor het uitvoeren van transformatiewerkzaamheden op de bedrijfsterreinen van NV Audi Brussels sluiten, - mevr. Van Bree S., ondervoorzitter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, wordt benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 10 november 2022, - dat in werking treedt op de datum van eedaflegging, mevr. Geukens K., vrederechter van het kanton Sint-Truiden, wordt benoemd tot rechter in de politierechtbank te Leuven en tevens aangewezen tot het mandaat van voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven voor een termijn van vijf jaar. - mevr. Ruchard B., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, wordt benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen. - mevr. Schumacker M., rechter in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, wordt benoemd tot rechter in de ondernemingsrechtbank te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State http://www.raadvst-consetat.be/).

^