Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 november 2022

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 september 2022, wordt mevrouw Nathalie BOUTRY, bevorderd door verhoging naar de hogere niveau in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligh Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2022042120
pub.
24/11/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022033371 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022205454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 27 januari 2022 tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" betreft type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022042074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het addendum van 13 juni 2022 aan de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021 over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsenspecialisten in opleiding worden afgesloten sluiten, wordt mevrouw Nathalie BOUTRY, bevorderd door verhoging naar de hogere niveau in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 september 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^