Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 november 2022

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2022, wordt mevr. Fabri C. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel. Dit besluit treed Bij koninklijk besluit van 10 november 2022, wordt de heer Alexis F., griffier bij het arbeidsh(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022034290
pub.
30/11/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij de toelating wordt verleend om werknemers 's nachts en op zon- en feestdagen tewerk te stellen voor het uitvoeren van transformatiewerkzaamheden op de bedrijfsterreinen van NV Audi Brussels sluiten, wordt mevr. Fabri C. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 16/11/2022 numac 2022042597 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 29/11/2022 numac 2022042777 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de deeltijdse stage, de terbeschikkingstelling tijdens een crisis en de expertise-uitwisseling sluiten, wordt de heer Alexis F., griffier bij het arbeidshof te Luik, via mutatie, benoemd in dezelfde graad bij het arbeidshof te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de eerste van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijke besluiten van 30 oktober 2022: - wordt mevr. Van De Weghe E., parketjurist bij het parket voor de verkeersveiligheid, benoemd in de klasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het parket voor de verkeersveiligheid - wordt mevr. Kenis L., assistent bij het parket Leuven, benoemd in de graad van secretaris bij het parket Leuven - worden benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie: - de heer Borremans J., attaché in de klasse A1 bij de bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie - mevr. Van Damme F., attaché in de klasse A1 bij de bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 8 november 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/11/2022 pub. 28/11/2022 numac 2022042757 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik teneinde het laboratorium van het departement "Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten" van Sciensano te erkennen als officieel referentielaboratorium voor de controle van geneesmiddelen voor menselijk gebruik sluiten, wordt mevr. Fabri C., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State http://www.raadvst-consetat.be/)

^