Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 mei 2022

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 februari 2022, de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, is verleend aan de heer Staudt E ., substituut-procureur-generaal bij het hof Bij beschikking van 8 maart 2022, met ingang van 1 mei 2022, de heer Rycxk D., ere-kamervoorzitter (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022010005
pub.
06/05/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 februari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2022 pub. 01/03/2022 numac 2022030590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bepaling van het nettobedrag van de beroepsinkomsten sluiten, de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, is verleend aan de heer Staudt E ., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor een termijn van één jaar met ingang van 1 november 2022.

Bij beschikking van 8 maart 2022, met ingang van 1 mei 2022, de heer Rycxk D., ere-kamervoorzitter bij het arbeidshof te Brussel, wordt aangewezen door de eerste voorzitter van dit arbeidshof, tot plaatsvervangend raadsheer bij dit arbeidshof tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022040605 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de individuele vergunningen voor de bouw en exploitatie van energieopslagfaciliteiten waarvoor een prekwalificatiedossier wordt ingediend in het jaar 2022 overeenkomstig artikel 7undecies, § 8, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 27/04/2022 numac 2022031811 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022020614 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2018 houdende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022031231 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2017 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de fsma met betrekking tot de alternatieve financieringsplatformen sluiten, de heer Vits P., substituut-procureur des Konings en procureur des Konings bij het parket Leuven neemt het mandaat van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket terug in met ingang van 20 maart 2022. De aanwijzing tot de functie van eerst substituut-procureur des Konings bij het parket Leuven neemt een einde op 27 september 2023.

Het is hem vergund de titel van procureur des Konings bij het parket te Leuven eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 1 april 2022, -de aanwijzing van mevr. Badot C., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 maart 2022. - de aanwijzing van mevr. Broucke A-C., substituut-procureur des Konings bij het parket Charleroi, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 15 maart 2022. - op haar verzoek, wordt aan mevr. Lefin N., ontslag verleend uit haar ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Luik, voor de afdelingen van de gerechtelijk arrondissement Luik - de aanwijzing van mevr. Coupat S., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juni 2022. - de aanwijzing van de heer Anciaux O., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juni 2022. - de aanwijzing van mevr. Dumont V., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 mei 2022.

Bij koninklijke besluiten van 10 april 2022, - de aanwijzing van mevr. Brocal C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 mei 2022. - dat in werking treedt op 30 april 2022 `s avonds, is aan de heer Baudrux P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend vrederechter van het kanton Virton.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - de aanwijzing van mevr. Anthonissen C., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juni 2022. - de aanwijzing van de heer Donnet A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, tot de functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 mei 2022. - de aanwijzing van mevr. Michel K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 mei 2022. - de aanwijzing van de heer Legrelle B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 mei 2022. - de aanwijzing van de heer Baudoux P., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juni 2022. - de aanwijzing van mevr. Sury J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, tot de functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 april 2022. - dat in werking treedt op 31 mei 2022 `s avonds, is de heer Boon J., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2022 tot vaststelling, voor het jaar 2022, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022020744 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022020746 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake de belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022020747 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022031643 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022201925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten, dat in werking treedt op 10 april 2022 `s avonds, wordt aan de heer Mens S., ontslag verleend uit zijn ambt van substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen Bij beschikking van het hof van beroep te Luik van 19 april 2022, is de heer Francquen R., plaatsvervangend magistraat bij dit hof, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zeventig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 5 mei 2022.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^