Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 juli 2021

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, wordt mevrouw Karen HOFMANS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Mi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021042369
pub.
01/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041846 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021041828 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041805 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitzonderlijke bepalingen betreffende de toepassing van de derdebetalersregeling voor het voorschrijven of de toediening van griepvaccins type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021202620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041824 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van sommige leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021021048 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende derde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19 type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021031552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij de proefbank voor vuurwapens sluiten, wordt mevrouw Karen HOFMANS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 maart 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^