Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 augustus 2021

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2021, wordt de heer Grégory WILKET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middens Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021021584
pub.
18/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021020589 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn geneesmiddelen af te leveren binnen het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 type koninklijk besluit prom. 14/03/2021 pub. 18/03/2021 numac 2021040924 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27512 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 14/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021201701 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor de DAWN Camostat-studie type koninklijk besluit prom. 14/03/2021 pub. 24/03/2021 numac 2021030714 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 14/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021030781 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 22, § 1, f), van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten, wordt de heer Grégory WILKET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 december 2020.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^