Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 augustus 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/04/2019 pub. 18/08/2021 numac 2021032266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren. - Duitse vertaling type wet prom. 22/11/2020 pub. 18/08/2021 numac 2021032264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wat de programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodgevallen betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 13/04/2019 pub. 18/08/2021 numac 2021032267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat toegang tot schoolstraten betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021021584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2021, wordt de heer Grégory WILKET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middens Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021021609 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, wordt mevrouw Geneviève TOMSON, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021032049 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om zijn naam in die van "****&****(...) Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021 is machtiging verleend aan juffrouw **** **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 18/08/2021 numac 2021032265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021032415 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021, wordt de heer Mathieu COTON, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Mini Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021041382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2020 tot invoering van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 18/08/2021 numac 2021041856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in de tuinbouwbedrijven en tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021202043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tijdelijke werkloosheid overmacht "corona" en aanvulling bij de eindejaarspremie 2021 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021202318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement en het solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021201914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2010, die in werking treedt vanaf 1 januari 2019, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werklieden van de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021202326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tijdelijke werkloosheid "Coronavirus" type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021202396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de gevolgen van het uitstel van de sociale verkiezingen voor de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021202499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de premies (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021202645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de maatregel gevolg van de coronavirus crisis type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021202657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2019-2020 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021203900 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van ar In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 19 december 2002 worden in de loop van het jaar 2021 t(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/2020 pub. 18/08/2021 numac 2021032263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/08/2021 pub. 18/08/2021 numac 2021021650 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 2021 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van een tegemoetkoming aan de agentschappen voor sociale huisvesting en aan de verenigingen voor de bevordering van de huisvesting met het oog op de uitvoering van renovatie- en herstructureringswerken in onroerende goederen die ze beheren of verhuren met het oog op de herhuisvesting van de door de overstromingen van juli 2021 getroffen personen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021031942 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 18/08/2021 numac 2021032106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/07/2021 pub. 18/08/2021 numac 2021042677 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 8 juni 2017 tot benoeming van de leden van de afdelingen van de Commissie voor Gezondheidszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021021634 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Benjamin DE COSTER die woonplaats kiest bij Mr. Roland Tim Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 19 mei 2021. Deze zaak is ingeschreve(...) type bericht prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021032541 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Luc CARLENS en Nelly NOPPEN, beiden woonplaats kiezend bij Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2021. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021042694 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Willy SANNEN die woonplaats kiest bij Mr. Thomas Ryckalts, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2021. Deze zaak is ingeschrev(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021203898 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021203943 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Preventie instructeurs (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21144 Solliciteren kan tot 19/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021203945 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Copywriter/Redacteur (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21159 Solliciteren kan tot 31/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021203958 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technical Architects (niveau A3) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21247 Solliciteren kan tot 15/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021032508 bron ministerie van landsverdediging Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 15 juni 2021, wordt de heer Joey HELSEN benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het War Heritage Institute in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2021. Overe

document

type document prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021203950 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Speciale Technieken (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21104 Deze selectie werd afgesloten op 16/07/2021. Er is 1 laureaat. (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021203953 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige PHP Applicatieontwikkelaars GEJO (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21187 Deze selectie werd afgesloten op 04/08/2021. Er is 1 laureaat. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021203963 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché's interne auditor (niveau A1) voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectienummer: AFG21128 Deze selectie werd afgesloten op 12/08/2021. Er is ge(...) type document prom. -- pub. 18/08/2021 numac 2021203961 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Résultat van de vergelijkende selectie van Franstalige Dataminers (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: AFG20024 Deze selectie werd afgesloten op 11/06/2021. Er zij(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^