Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 april 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 2019, dat in werking treedt op 30 april 2020 's avonds, is de heer Lizin D., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eersha(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020030462
pub.
03/04/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2019 pub. 04/10/2019 numac 2019204433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2020 's avonds, is de heer Lizin D., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2020 's avonds, is Mevr. Rusinowski M., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten betreffende de vervanging van feestdagen in 2020, 2021 en 2022 (1) type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2020 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2020 (1) sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2020 's avonds, is de heer Labar E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2020020025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen zetelen sluiten, is de aanwijzing van de heer Devos I., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, tot de functie van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 1 mei 2020.

Bij koninklijk besluit van 5 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020040079 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo 3 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2020 's avonds, is de heer Herregodts J., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Leuven, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020200412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de veiligheid van de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020040941 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2020 's avonds, is de heer Deltour J., ondervoorzitter, onderzoeksrechter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluit van 29 januari 2020, dat in werking treedt op 30 april 2020, is aan de heer Van der Staey D. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zesde kanton Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 9 februari 2020, die in werking treden op 30 april 2020 's avonds, - is aan de heer Tanghe P. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer De Schryver Y. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Beelen R. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Leuven.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 februari 2020, - is de aanwijzing van Mevr. Van Hoeylandt I, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn met ingang van 24 april 2020 en eindigend op 31 oktober 2021 `s avonds. - is de aanwijzing van de heer Van Linthout Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 mei 2020. - is de aanwijzing van de heer Denoyelle Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter in de familie en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 mei 2020.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020020484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert en de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar type koninklijk besluit prom. 01/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020200934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1998 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de sport type koninklijk besluit prom. 01/03/2020 pub. 11/03/2020 numac 2020200851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten, is de aanwijzing van de heer Bariseau F., substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 april 2020.

Bij koninklijke besluiten van 15 maart 2020, - dat uitwerking heeft sedert 27 januari 2020, is aan de heer Bonte S. eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen. - is het de heer Giaccio B. vergund de titel van rechter in onderneminsgszaken in de ondernemingsrechtbank Luik, afdeling Luik, eershalve te voeren.

Bij ministeriële besluiten van 27 maart 2020, is de duur van de stage verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2020, van: - Mevr. Fontaine E., - de heer Coumans M., - Mevr. Darms A., - Mevr. Hespel S., gerechtelijke stagiairs voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel. - Mevr. Maes G., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^