Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 januari 2021

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 januari 2021 is de heer Jordens D., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, aangewezen tot plaatsvervangend voorzitter in de hoedanigheid van onderzoeksrecht Bij koninklijk besluit van 28 december 2020 zijn de aanwijzingen in de Commissie door de inlich(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020016329
pub.
14/01/2021
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2021 pub. 19/01/2021 numac 2021010018 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het tijdstip waarop de schade definitief is vastgesteld voor de toepassing van het stelsel van de achterwaartse verliesaftrek in het Waalse gewest type koninklijk besluit prom. 11/01/2021 pub. 19/01/2021 numac 2021030007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot uitvoering van artikel 107 van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten is de heer Jordens D., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, aangewezen tot plaatsvervangend voorzitter in de hoedanigheid van onderzoeksrechter in de Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens, voor een termijn eindigend op 30 juni 2021 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 28 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021020030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021030001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044680 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de afschaffingvan het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2021020002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van bepaalde tijdelijke maatregelen van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, en van het koninklijk besluit nr. 21 van 14 mei 2020 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2021200003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2021020009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten zijn de aanwijzingen in de Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens, in de hoedanigheid van effectief lid, hernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 3 januari 2021, van: - Mevr. Deckmyn V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen; - de heer Hendrickx D., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^