Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 oktober 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 september 2020, zijn benoemd in de graad van griffier bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen: - de heer Vranckx J., assistent bij de griffie van deze recht - mevr. Beyens M., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Antwerpen; Dit besluit (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020015646
pub.
06/10/2020
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043113 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot intrekking van de erkenning van de Federale Pensioendienst voor het uitoefenen van de verzekeringsactiviteiten als bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 07/10/2020 numac 2020031369 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Provincie Henegouwen door het sluiten van een erfpacht sluiten, zijn benoemd in de graad van griffier bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen: - de heer Vranckx J., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Antwerpen; - mevr. Beyens M., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Antwerpen;

Dit besluit treed in werking op datum van eedaflegging;

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^