Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 januari 2018

Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van ar In uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2002 worden in de loop van het jaar 2018 t(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2018200009
pub.
05/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010161 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de talen in gerechtszaken sluiten tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken In uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010161 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de talen in gerechtszaken sluiten worden in de loop van het jaar 2018 twee zittingen georganiseerd om de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid te stellen te voldoen aan het voorschrift van artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Hierbij wordt volgende kalender gerespecteerd:

Eerste taalzitting

Tweede taalzitting

Uiterste inschrijvingsdatum

15/03/2018

06/09/2018

Aanvang van zitting

22/03/2018

13/09/2018


De inschrijving aan een taaltest is strikt individueel en gebeurt via de website www.selor.be De ingeschreven kandidaat ontvangt automatisch een e-mail betreffende de bevestiging van zijn inschrijving.

De resultaten worden aan de kandidaat per e-mail na elke gedeelte van de test medegedeeld.

Een proces-verbaal wort opgemaakt zodra de sessie afgesloten is. Na de handtekening van het proces-verbaal ontvangt de kandidaat een taalattest binnen de maand in zijn Selor account.

Een kopie van het proces-verbaal wordt overgemaakt aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Voor verdere inlichtingen over de organisatie van de taaltesten kan u zich wenden tot de afdeling Taalcertificering:

Voor de Nederlandstaligen Tel.: 02-788 67 69 E-mail : taal@selor.be

Voor de Franstaligen Tel.: 02-788 67 69 E-mail : linguistique@selor.be

SELOR Taaltcertificering Simon Bolivarlaan 30 1000 BRUSSEL


Brussel, 18 december 2017.

^