Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 januari 2019

Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 december 2018, wordt de heer Gert DE SMET, bevorderd via federale mobilteit, naar de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlands taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018015424
pub.
14/01/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018015113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21, § 3, eerste lid en § 4 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 03/12/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1996 tot regeling van de etikettering van in voor de verbruiker bestemd schoeisel verwerkte materialen type koninklijk besluit prom. 03/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032492 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet type koninklijk besluit prom. 03/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018206296 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de directeur van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 03/12/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018015251 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij, ter vervanging van een lid waarvan het mandaat van rechtswege eindigt type koninklijk besluit prom. 03/12/2018 pub. 28/09/2021 numac 2021033167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1996 tot regeling van de etikettering van in voor de verbruiker bestemd schoeisel verwerkte materialen. - Duitse vertaling sluiten, wordt de heer Gert DE SMET, bevorderd via federale mobilteit, naar de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 oktober 2018.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^