Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/10/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018015689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 16/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018015720 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, gedaan te Brussel op 11 december 2017 (1)(2) type wet prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019010118 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsonde Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019040052 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 3 juni 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit ****. 42 van 31 augustus 1939 houdende reorganisatie van de nationale **** en tot machtiging van de minister van Financiën en van de minister die de buitenlandse handelsbetrekkingen in zijn bevoegdheid heeft, leningen aan Staten en buitenlandse organismen toe te staan

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2018015424 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 december 2018, wordt de heer Gert DE SMET, bevorderd via federale mobilteit, naar de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlands taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018015497 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018015630 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018204813 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2014 tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht inzonderheid de bepaling van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via internet toegankelijk zijn evenals de voorwaarden van het raadplegen ervan type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010067 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de definiëring van uitzonderlijk werk in uitvoering van artikel 1, § 4 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 14/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-geneeskundige dienst type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij de afstand wordt vastgesteld van de erkenning van NV De Federale Pensioenen als verzekeringsonderneming die de verzekeringsverrichtingen mag uitoefenen bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 14/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1975 houdende vaststelling van de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen uitgevoerd op verzoek van de Administratieve Gezondheidsdienst of van de Gerechtelijk-geneeskundige dienst en van de diverse vergoedingen uitgekeerd ter gelegenheid van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019010215 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2018, dat in werking treedt vanaf heden, is het aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2019 vastgesteld als volgt : - voor de Franse taalrol : 18; - voor d Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019040041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RJST Tamines inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019040043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van de club RJ Entente Binchoise inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019040044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion G. Briffart inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019040042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Solières Sport inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019040050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Plaine des Sports van FC Herstal inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019040051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Cercle Sportif Onhaye inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019040053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, wordt met ingang van 1 januari 2019, Mijnheer DAVIER Thierry, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur, in het Frans taalkader, bij de Alge type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019040054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, wordt met ingang van 1 januari 2019, Mijnheer DEMAESENEER Thibault, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur, in het Frans taalkader, bij d type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019040055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, wordt met ingang van 1 januari 2019, Mevrouw LAVAUX Sophie, attache in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur, in het Frans taalkader, bij de Algeme type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019040061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Verklaringen van openbaar nut. - Index : 235/50200bis Bij het koninklijk besluit van 6 januari 2019, wordt een verklaring van openbaar nut toegekend aan de nv Elia Asset, Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, met index: 9.E

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018015509 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven van investeringssubsidies voor erkende toeristische logiezen voor de oproepen in de jaren 2019 en 2020 type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2018015568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overplaatsing. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 december 2018 wordt Mevrouw DOUMALI Loubna met ingang van 1 augustus 2018 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van attaché. Bij minis Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 december 2018 wordt mevro(...) type ministerieel besluit prom. 09/01/2019 pub. 14/01/2019 numac 2019010214 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het jaarlijks vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2018205761 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 102/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6664 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14, § 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke ze Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2018206052 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 94/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6535 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 20 van de wet van 24 oktober 2011 « tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde perso Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2018015569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 7 december 2018 Aan de Heer CEDER Jurgen, wordt op zijn verzoek vrijwillig ontslag verleend op 31 oktober 2018 's avonds. Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regerin Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018040753 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de werkvoorbereiding hout type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018040752 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het bouwkundig tekenen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/11/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010152 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2478 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie ter verlenging van de functies van mevrouw Cécile Vainsel als directrice administratie van de directie administratie van culturele en sociaal-culturele zaken, sport en sociaal toerisme type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010153 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2375 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van administrateur-generaal van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010154 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2377 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van directeure administratie aan de directie human resources van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010155 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2376 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van directrice administratie van de diensten sociale zaken en gezondheid van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010158 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de verlenging van het mandaat van de heer Eric Dubois als Directeur-generaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019200083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 194 van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019200089 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 136 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018015360 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief betreffende de duurzame wijkcontracten "investeerdersoperaties" type omzendbrief prom. 29/11/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018015690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 90 betreffende de overdracht van verloven van 2018 en de toekenning van sommige verloven in 2019. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. 03/01/2019 pub. 14/01/2019 numac 2019010071 bron brussels hoofdstedelijk gewest Leefmilieu Brussel. - Bericht. - Indexering van het bedrag van de belasting op het verbranden van afvalstoffen vastgelegd door artikel 40 van de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen type bericht prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019010122 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbesc Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2018. Deze zaak is inge(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019010209 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Thesaurie Mededeling over de wettelijke interestvoet Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, deelt de Algemene administratie van de Thesaurie van de Fede Voor het jaar 2019 is de wettelijke interestvoet : 2 %. De Administrateur generaal, A. DE GEE(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019040002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2018, 1ste uitgave, bladzijde 76980, moet de eerste zin met betrekking tot het bevorderingsbesluit van de heer Olivier GODDEERIS als volgt gelezen worden : Bij koni

document

type document prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019200117 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Experten Aankoop- en overheidsopdrachten (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG18308 Solliciteren kan tot 04/02/2019 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019200124 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A1) voor de RIZIV. - Selectienummer: ANG18315 Solliciteren kan tot 18/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, select(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019200126 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur-Experten "Public Health Emergencies" (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG18306. - ERRATUM Deze selecti(...) type erratum prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019200125 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur-Experten "Public Health Emergencies" (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG18293. - ERRATUM Deze selecti(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019200096 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 21 december 2018 wordt mevrouw MARINELLI Esmeralda, met ing(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019200098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, wordt mevrouw WILLAERT Eefje, met ingang (...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019200097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 21 december 2018 wordt mevrouw SPELTENS Kristien, met ingan(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019010159 bron raad van state Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 23 oktober 2018 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenparigheid van stemme Tijdens haar plenaire vergadering van 20 december 2018 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers d(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019010216 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2019. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 510 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen weldra de Nederlandstalige en Om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te kunnen worden benoemd moet de kandidaat : 1° houder zij(...)

document

type document prom. -- pub. 14/01/2019 numac 2019010120 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel/Elsene. - Goedkeuring Bij besluit van 21 december 2018 wordt niet goedgekeurd de beslissing van 11 september 2018 waarbij de politieraad van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene de plaatsingsprocedure kiest en de voorwaarden van de ov
^