Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 december 2017

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Eervol ontslag van adviseur-generaal arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 3 december 2017, wordt met ingang van 1 ju Dokter MAEBE José wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van de(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017206517
pub.
11/12/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Eervol ontslag van adviseur-generaal arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 15°, vierde lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017014293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1er, 12°, 17bis, § 1er, 2., 17quater, §§ 1, 2., en 3, en 26, §§ 10 en 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, wordt met ingang van 1 juli 2018, aan dokter MAEBE José, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur-generaal arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Dokter MAEBE José wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van de wet van 28 april 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het pensioen van de personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut en van hun rechthebbenden en van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregeling.

Het is hem vergund de eretitel van zijn ambt te voeren.

^