Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 augustus 2016

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 februari 2016 wordt het Grootkruis in de Kroonorde verleend aan de heer Etienne De Groot, voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, als houder v Bij koninklijke besluiten van 23 november 2015, 5 december 2015 en 4 mei 2016 worden de volgend(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2016021063
pub.
12/08/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wat betreft de tegemoetkoming in de kosten voor de revalidatieverstrekkingen in het kader van de revalidatie-overeenkomst inzake implanteerbare hartdefibrillatoren sluiten wordt het Grootkruis in de Kroonorde verleend aan de heer Etienne De Groot, voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

Bij koninklijke besluiten van 23 november 2015, 5 december 2015 en 4 mei 2016 worden de volgende eervolle onderscheidingen verleend aan de hierna vermelde referendarissen en leden van het administratief personeel van het Grondwettelijk Hof: Leopoldsorde Grootofficier de heer Michel Parisse, referendaris (15 november 2015).

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Officier Mevr. Pascale Tytens, eerste attaché (8 april 2015).

Ridder Mevr. Jeannine Maximus, secretaris (15 november 2015).

Orde van Leopold II Grootofficier de heer Geert Goedertier, referendaris (8 april 2016).

Commandeur de heer Lars Devocht, adviseur (8 april 2015); de heer Fréderic Leman, adviseur (8 april 2015).

Ridder Mevr. Patricia Balseau, secretaris (8 april 2015);

Mevr. Anita Wustenberghs, secretaris (15 november 2015).

Zij nemen vanaf de bij hun naam vermelde datum hun rang in de Orde in.

Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016201541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202356 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van de Federale Interneauditdienst type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot verhoging van de loonschalen in toepassing van het kaderakkoord van 19 mei 2011 in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016200752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning en de wijze van uitkering van aanvullende sociale voordelen en de vaststelling van het bedrag en de wijze van inning van de bijdragen van de werkgevers type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016201537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2012 betreffende de benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk sluiten worden de volgende burgerlijke eretekens verleend aan de hierna vermelde rechters en leden van het administratief personeel van het Grondwettelijk Hof: Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1ste klasse: Mevr. Trees Merckx-Van Goey, rechter ; de heer Jan Vanhumbeeck, adviseur.

Voor 25 jaar dienst De Medaille 1ste klasse: de heer Jean-Paul Snappe, rechter; de heer Luc Théry, eerste adviseur;

Mevr. Christine De Brauwer, adviseur;

Mevr. Sabine De Groote, eerste secretaris;

Mevr. Jeannine Maximus, secretaris.

^