Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 juli 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juli 2015, is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven van de heer Cuypers A., vernieuwd voor een termijn met ingang van 23 juli 2015 en eindige Bij ministerieel besluit van 8 juli 2015, is mevr. T'Kint A., rechter in rechtbank van eerste a(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015203404
pub.
15/07/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003248 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 2 juni 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de liquiditeit van kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003249 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 19 mei 2015 betreffende de interne controle en de interne auditfunctie type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015003262 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Nationale Bank van België verbonden aan het toezicht op financiële instellingen, tot uitvoering van artikel 12bis, § 4, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten, is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven van de heer Cuypers A., vernieuwd voor een termijn met ingang van 23 juli 2015 en eindigend op 31 december 2015.

Bij ministerieel besluit van 8 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Mondelinge communicatie in een beroepssituatie » (code 035512U21V1), gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 08/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Communicatie : initiatie tot de onthaaltechnieken » (code 035513U21V1), gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 sluiten, is mevr. T'Kint A., rechter in rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek, ontlast uit haar functie bij de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie op datum van 31 augustus 2015 's avonds.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^