Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 juli 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015041307 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand juli 2015 is sameng Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,167 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan de NV Norther de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan de NV Rentel de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 111 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2015 en 2016, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 16/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015014193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en Belgacom. - Addendum type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015022257 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015022256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 115 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies sexies van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17bis van 29 januari 1976, nr. 17nonies van 7 juni 1983, nr. 17duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17vicies van 17 december 1997, nr. 17vicies quater van 19 december 2001, nr. 17vicies sexies van 7 oktober 2003 en nr. 17tricies van 19 december 2006 type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 112 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 113 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 116 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015, wordt aan de heer SAVOYE Marcel op het einde van de maand mei 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 117 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 114 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015, wordt aan de heer GERIN Pierre op het einde van de maand december 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, raadsheer in sociale zaken, als werkgever eer Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015, wordt aan de heer CLOSSET, Jean-Gérard op het einde van de maand mei 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, rechter in sociale zaken, als werknemer-be type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203404 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juli 2015, is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven van de heer Cuypers A., vernieuwd voor een termijn met ingang van 23 juli 2015 en eindige Bij ministerieel besluit van 8 juli 2015, is mevr. T'Kint A., rechter in rechtbank van eerste a(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015018234 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A2 : Bij ministerieel besluit van 19 juni 2015 : Met ingang van 1 juni 2015 : type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015018235 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministerieel besluit van 23 juni 2015 : Met ingang van 1 juni 2015 : type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015018236 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministerieel besluit van 19 juni 2015 : Met ingang van 1 juni 2015 : type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203212 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 1 juni 2015 in zake Karim Zaidi tegen de nv « Ethias », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 juni 2015, heeft het Arbeidshof « Schenden artikel 68 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en/of artikel 1018 van het Gere(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203211 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 juni 2015 in zake de nv « New Energy » tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 j « Schendt artikel 30bis, § 3, en § 5, van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de B(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203221 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 68/2015 van 21 mei 2015 Rolnummer : 5841 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gelezen in samenhang met de artikelen 1018 en 1022 van het Gerechtelijk Wet Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203224 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 69/2015 van 21 mei 2015 Rolnummer : 5887 In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Het Grondwettelij samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J(...) type arrest prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203225 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 70/2015 van 21 mei 2015 Rolnummers : 5809, 5839, 5843 en 5882 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1017, 1018 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 25/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Londen op 16 februari 2010 type decreet prom. 25/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, ondertekend te Nagoya op 29 oktober 2010, alsook de bijlage ervan type decreet prom. 03/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015035896 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor risicopreventie voor gezondheid op sportgebied type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015029321 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot afwijking van de subsidiëringsnormen voor een inrichting voor secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015035932 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen voor het jaar 2015 aan het Fonds voor Scheepsjongens

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015203243 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders binnen de raad van bestuur van de « Office francophone de la formation en alternance » type besluit van de waalse regering prom. 02/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015203254 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers wat betreft de overgangsregeling die van toepassing is op de onderdanen van de nieuwe lidstaten van de **** **** en wat betreft de toegang tot de arbeidsmarkt voor de onderdanen van derde landen die langdurig in een andere lidstaat verblijven type besluit van de waalse regering prom. 02/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015203255 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waals regelgevend wetboek van sociale actie en gezondheid betreffende de voor gehandicapte personen bestemde begeleidingsdiensten bij onthaal in een gezin, de diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen en de diensten voor hulpverlening bij de integratie van jongeren met een handicap type besluit van de waalse regering prom. 02/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015203257 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 tot vaststelling van het model van overeenkomst inzake alternerende opleiding zoals bepaald bij het decreet van 20 februari 2014 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015018242 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Alexis de CROMBRUGGHE de PICQUENDAELE heeft de nie Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2014. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203091 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 2 juni 2015 in zake de nv « Vesting Finance » tegen Brahim Ait Abderrahman, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 juni 2015, h « Schendt artikel 591, 25°, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het is ingevoerd bij artikel 11 van(...) type bericht prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203209 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 juni 2015 in zake de gemeente Wommelgem tegen de bvba « Synergie », Sonja Kimpen en Marc, Niels en Arne De Jonck, waarvan de expeditie ter griffie va « Schendt de wet van 22 november 2013 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waa(...) type bericht prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203208 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 juni 2015 in zake het openbaar ministerie tegen Peter Platteeuw, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 juni 2015, heeft de P « Schendt artikel 38, § 2bis, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het weg(...) type bericht prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203210 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 29 april 2015 in zake de procureur des Konings tegen S.T., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 mei 2015, heeft de Correctio « Schendt artikel 43 van het Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelez(...) type bericht prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203214 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 4 mei 2015 in zake de bvba « V.C. » tegen de « Verzekeringskas Arbeidsongevallen - SECUREX », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is inge « Schendt artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek, geïnterpreteerd zoals in de parlementaire voor(...) type bericht prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203316 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 april 2015 in zake de cvba « Repassvite » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 mei 2015, heeft « Schendt artikel 193bis van het WIB 1992 de artikelen 10, 11 en 170 van de Grondwet, in zoverre he(...)

document

type document prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203401 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten managementondersteuning De vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten managementondersteuning (niveau A), voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssa(...) Er is 1 geslaagde. type document prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203409 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal bilaterale zaken voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG15706) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname a(...) o houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderw(...) type document prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203423 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-directeur van het Centrum voor cybersecurity België De vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-directeur van het Centrum voor cybersecurity België (niveau A), voor de FOD Kanselarij van(...) Er zijn 3 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203421 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige directeur van het Centrum voor cybersecurity België De vergelijkende selectie van Franstalige directeur , van het Centrum voor cybersecurity België (niveau A), voor de FOD Kanselarij van de Eerste Mini(...) Er is één geslaagde. type document prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203422 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de stafdienst ICT voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG15705) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan e(...) . houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderw(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203433 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés A2 overheidsopdrachten (niveau A2), voor FAMIFED. - ERRATUM (AFG15053) De bekendmaking van deze selectie, verschenen in het op 12 juni 2015, dient als nietig beschouwd te worden. Na de sel(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015009340 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015, wordt Mevr. Stefanie VAN ASSCHE, met ingang van 15 februari 2015, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015, is mevrouw BLONDEEL Danielle benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer BAGUETTE Jean-Marie wiens man type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015, is de heer ERNIQUIN Jean-Marc benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer SWYSEN Jean-Pierre wiens man

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Charleroi - Bergen ter vervanging van de heer Marcel SAVOYE De bet De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Pierre GERIN De betrokken organisaties worde De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Jean-Gérard CLOSSET

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/07/2015 numac 2015203424 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** directeurs van de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen De vergelijkende selectie van **** directeurs van de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Er is geen geslaagde.
^