Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 december 2013

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken Oproep voor geneesheren-deskundigen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging 1. Context : Indien hij op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000777
pub.
12/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken Oproep voor geneesheren-deskundigen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen zal de aanduiding als deskundige van de geneesheren die benoemd werden door het koninklijk besluit van 7 mei 2009 houdende aanduiding van medische deskundigen op 1 juni 2014 aflopen. 1. Context : Indien hij op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een vreemdeling die in België verblijft een machtiging tot verblijf in het Rijk aanvragen. In het kader van deze aanvragen voor een machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen kunnen de ambtenaren-geneesheren die belast zijn met de beoordeling van het genoemd risico, de mogelijkheden tot behandeling, hun toegankelijkheid, de ziekte, haar graad van ernst, ****., indien ze dat nodig achten, bijkomend advies van een deskundige vragen. 2. Opdrachten van de deskundigen: De deskundige die ingeschakeld wordt door de ambtenaar-geneesheer moet binnen vijf werkdagen na verzending van de adviesaanvraag voor een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van deze aanvraag voor een opdracht zorgen.Indien hij dat niet doet, wordt hij verondersteld de opdracht niet te aanvaarden.

Indien hij de opdracht aanvaardt, verbindt de deskundige zich ertoe om zijn advies binnen de dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag van de ambtenaar-geneesheer te verstrekken. Indien de complexiteit van het dossier dit vereist, kan de ambtenaar-geneesheer een bijkomende termijn van dertig dagen toekennen aan de deskundige.

Indien de deskundige zijn advies niet binnen de hierboven vermelde termijnen verstrekt, kan de ambtenaar-geneesheer zich tot een andere deskundige wenden. **** brengt de initieel aangeduide deskundige hiervan via een aangetekende brief op de hoogte. **** brengt hem op de hoogte van het feit dat zijn opdracht beëindigd wordt en dat hij geen aanspraak meer kan maken op enige bezoldiging voor prestaties verricht na ontvangst van de aangetekende brief.

De deskundigen worden overeenkomstig de tarieven die vastgelegd worden krachtens de principes die geformuleerd worden in artikel 50, § 1, tweede lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bezoldigd. Te dien einde voegt de deskundige een staat van kosten en erelonen toe aan zijn advies. 3. Voorwaarden die door de deskundigen moeten worden vervuld om te worden benoemd: Om als deskundige te worden aangeduid moeten de kandidaten: 1° een van de volgende specialismen uitoefenen : anesthesie-reanimatie, pathologische anatomie, klinische biologie, hart en bloedvaten, chirurgie, neurochirurgie,****-****, endocrinologie, epidemiologie, ****-****, geriatrie, gynaecologie-verloskunde, hematologie, fysische geneeskunde en revalidatie, immunologie en **** aandoeningen, tropische ziekten, inwendige geneeskunde, nucleaire geneeskunde, ****, ****, neurologie-****, oncologie, oftalmologie, orthopedische heelkunde, ****, pediatrie, ****, psychiatrie (+ ervaring posttraumatisch stress syndroom), ****- en ****, ****, radiotherapie-oncologie, reumatologie, stomatologie of urologie;2° bewijzen dat ze al een jaar beroepservaring hebben op het gebied van hun specialisme;3° werken in een instelling die erkend wordt door de bevoegde overheid.4. Indiening en onderzoek van de kandidaturen : De kandidaturen moeten per aangetekende brief ingediend worden bij de Federale **** Binnenlandse Zaken, Dienst ****, ****, **** ****, **** 59****, 1000 ****, en dit binnen de twee maanden vanaf de publicatie van deze oproep in het Belgisch Staatsblad. De kandidaten moeten een kopie van het diploma dat betrekking heeft op hun specialisme toevoegen aan hun kandidatuur.

Bij het onderzoek van de kandidaturen houdt de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie rekening met de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en de ervaring van de kandidaat-deskundige.

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie kan voorrang geven aan de kandidaturen van een groep deskundigen die allen **** zijn in eenzelfde instelling die door de bevoegde overheid wordt erkend.

De deskundigen worden, bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor een **** periode van vijf jaar benoemd.

Gegeven te ****, 17 september 2013.

De Staatssecretaris voor Asiel en ****, Mevr. ****. DE ****

^