Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/10/2011 pub. 12/12/2013 numac 2013000780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/12/2013 numac 2013055233 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, **** **** ****, weduwe van Alvorens te beslissen over de vraag van de algemene Administratie van de ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2013 numac 2013000777 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken Oproep voor geneesheren-deskundigen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging 1. Context : Indien hij op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico (...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013000781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013007274 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013011622 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations en tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende het bestek van toepassing op de exploitatie van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013011627 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 betreffende de herijkverrichtingen van de niet-automatische weegwerktuigen type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024407 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van technoloog medische beeldvorming type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024408 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden farmaceutisch-technisch assistenten van de provinciale geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van technoloog medische beeldvorming type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van technoloog medische beeldvorming type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van medisch laboratorium technoloog type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024413 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van medisch laboratorium technoloog type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van medisch laboratorium technoloog type koninklijk besluit prom. 25/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024415 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor de periode van 1 april 2013 tot 31 maart 2014 aan de ziekenwagendiensten, bedoeld in artikel 5 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, voor de organisatie van een permanentie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024416 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2013 houdende toekenning van de laatste schijf van de dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 13/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013206757 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 2002 tot toekenning en delegatie van bevoegdheid inzake de uitvoering van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen type ministerieel besluit prom. 03/12/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013002072 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie voor sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 06/12/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013011632 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 19/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2008 houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 19/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024418 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en de revalidatie type ministerieel besluit prom. 19/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024419 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de psychiatrie type ministerieel besluit prom. 19/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024421 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2013 houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urologie type ministerieel besluit prom. 19/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024420 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de röntgendiagnose type ministerieel besluit prom. 22/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013206720 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op de meren van Bütgenbach en Robertville tijdelijk wordt toegestaan

decreet

type decreet prom. 28/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013206724 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt te New York op 10 december 2008

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013036145 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen en van bijlage XI en XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat de verlenging van de tijdelijke opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013206734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/12/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013002070 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 629. - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2014 en 2015 en de personeelsplannen 2014

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/12/2013 numac 2013206751 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari Bij vonnis van 7 oktober 2013 in zake Francine Janssens tegen Yves Symkens, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 november 2013, heeft de Rechtba 1. « Schendt artikel 1, 3°, van artikel 3 (Overgangsbepalingen) van de wet van 14 juli 1976 betreff(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 12/12/2013 numac 2013011635 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor (...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

document

type document prom. -- pub. 12/12/2013 numac 2013031994 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 3 december 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 21 oktober 2013 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de gunningswijze en het bestek betreffende het vertalen en h BRUSSEL. - Bij besluit van 3 december 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 21 oktober 2013 (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2013 numac 2013011634 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 26 november 2013 werden met ingang van 15 november 2013 benoemd : Leopoldsorde Ridder De heer Victor SNEESSENS, Givry. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Kroonorde Gouden Medaille De heer Louis KECH, Saive. Orde van Leop

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/12/2013 numac 2013206886 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** **** (niveau ****) voor de **** Agentschap voor Geneesmiddelen en **** (****13119) werd ****(...) Er is 1 geslaagde.

document

type document prom. -- pub. 12/12/2013 numac 2013031965 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Bevordering door overgang naar het hogere niveau Bij beslissing van de raad van bestuur van 25 oktober 2013 wordt de heer Pascal DETREZ met ingang van 1 november 2013 bevorderd in het Franse taalkader in de graad van assist(...) Bij beslissing van de raad van bestuur van 25 oktober 2013 wordt de heer Philippe MURARI met in(...) type document prom. -- pub. 12/12/2013 numac 2013206718 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 21 oktober 2013, dat uitwerking heeft op 1 december 2011, wordt Mevr. Laurence Atterte in vast verband benoemd tot attaché. Bij besluit van de secretaris-generaal van 21 oktober 2013, Bij besluit van de secretaris-generaal van 21 oktober 2013, dat uitwerking heeft op 1 februari (...)
^