Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 maart 2011

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 september 2010 is aan de heer DE WINTER, Freddy, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn f Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...)

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2011002017
pub.
02/03/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 september 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010003516 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 27 juli 2010 tot wijziging van het reglement van 17 oktober 2006 op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 04/10/2010 numac 2010022372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010024393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 april 2010 tot 31 maart 2011 type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 27/09/2010 numac 2010022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010003517 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 27 juli 2010 op de liquiditeit van de kredietinstellingen, financiële holdings, vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van auditors en auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en auditorganisaties van derde landen type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010007241 bron ministerie van landsverdediging, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende het administratief, geldelijk en sociaal statuut van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult sluiten is aan de heer DE WINTER, Freddy, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 februari 2011.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^