Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 april 2010

Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Aanvullende voorwaarden voor inrichtingen van klasse I in toepassing van de artikelen 6 en 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming v Bij koninklijk besluit van 8 februari 2010 wordt een aanvullende voorwaarde opgelegd aan de Instell(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010201890
pub.
08/04/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Aanvullende voorwaarden voor inrichtingen van klasse I in toepassing van de artikelen 6 en 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 10/10/2013 numac 2013000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/2010 pub. 25/02/2010 numac 2010200882 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot gedeeltelijke inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle sluiten wordt een aanvullende voorwaarde opgelegd aan de Instelling van openbaar nut "Studiecentrum voor Kernenergie" (SCK.CEN) voor een te Mol gelegen inrichting.

Bij koninklijk besluit van 8 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/2010 pub. 25/02/2010 numac 2010200882 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot gedeeltelijke inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle sluiten wordt een aanvullende voorwaarde opgelegd aan het Instituut voor Referentie-Materialen en - Metingen (IRMM) voor een te Geel gelegen inrichting.

Bij koninklijke besluiten van 8 februari 2010 wordt een aanvullende voorwaarde opgelegd aan de NV Belgoprocess voor de te Dessel en Mol gelegen inrichtingen.

Bij koninklijke besluiten van 8 februari 2010 wordt een aanvullende voorwaarde opgelegd aan de NV Electrabel voor de kerncentrale Doel en de kerncentrale Tihange.

Bij koninklijk besluit van 8 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/2010 pub. 25/02/2010 numac 2010200882 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot gedeeltelijke inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle sluiten wordt een aanvullende voorwaarde opgelegd aan de NV FBFC International voor een te Dessel gelegen inrichting.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^